Մանկավարժության նպատակը և խնդիրները

4000դրամ
20էջ
Կուրսային

Մանկավարժությունը հումանիտար գիտություն է: Վաղ ժամանակներում համարվել է փիլիսոփայության մի ճյուղը: 17-րդ դարում մանկավարժությունն անջատվել է փիլիսոփայությունից, սակայն փոխկապակցվածությունը նշված …

Կարդացած ստեղծագործության բովանդակության վերլուծումը երեխայի իրավունքների բացահայտման տեսանկյունից

2600դրամ
13էջ
Կուրսային

Գրականությունն այսօր և՛ որպես հասարակության հոգեբարոյական կյանքի  գոյության փաստ, և՛ որպես դպրոցական առարկա այն բարոյական  հիմքն ու մաքուր ակունքն է, …

Զարգացման հապաղում ունեցող երեխաների հետ մանկավարժական աշխատանքի առանձնահատկությունները ներառական դպրոցներում

4800դրամ
24էջ
Կուրսային

Մարդն իր պատմությունը սկսել է շրջապատող աշխարհից իրեն որպես առանձնացված էակի գիտակցումից: Չնայած դրան՝ անձը չի կորցնում սերտ կապը բնության …

Դասին ներկայացվող պահանջները

1600դրամ
8էջ
Ռեֆերատ

Ինչպես աշխարհի բազմաթիվ երկրներ, այնպես էլ մեր հանրապետությունը կրթության որակին ներկայացվող պահանջներն արտահայտում է պետական չափորոշիչների միջոցով, որոնք հիմք են …

Դասախոսին աջակցող գործառույթները

1800դրամ
9էջ
Ռեֆերատ

Բարձրագույն կրթության համակարգում էական նշանակություն ունի որակի ապահովումը և դրա արդյունավետ մեխանիզմների մշակումը, գործարկումը, վերահսկողությունն ու գնահատումը: Տարբեր բարձրագույն կրթական …

Արտահայտիչ կարդալու ձևավորման հնարները, արտասանական երանգավորման բաղադրատարրերը

5200դրամ
26էջ
Կուրսային

Յուրաքանչյուր ժողովրդի մշակույթի ու դպրոցի պատմությունն սկիզբ է առնում ազգային գրերի ստեղծումից և դրանց ուսուցումից: Այս առումով մանկավարժական գիտություններից ամենից …

Անգլերեն լեզվով հաղորդակցման պայմանների ապահովումն ինստիտուտցիոնալ միջավայրում

4200դրամ
21էջ
Կուրսային

Վերջին տասնամյակում փոխվել են կրթությանը ներկայացվող պահանջները. ժամանակակից աշխատողը բացի հիմնական գիտելիքներից և մասնագիտական հմտություններից պետք է կարողանա նաև մի …

Ստեղծագործ մտածողության զարգացման փուլերը

3600դրամ
18էջ
Կուրսային

Ստեղծագործական մտածողությունը մարդու հոգեբանական այնպիսի առանձնահատկություններ են, որոնցից կախված է գիտելիքների, կարողությունների, հմտությունների ձեռքբերումը, բայց որոնք այդ գիտելիքներին, հմտություններին և …