Ազգային ինովացիոն համակարգը ՀՀ-ում

Գինը՝ 42500դրամ
Էջերի քանակը՝ 85էջ
Աշխատանքի տեսակը՝ Մագիստրոսական թեզ

Բովանդակություն

Ներածություն

Գլուխ 1.Ինովացիա, ինովացիոն համակարգի էությունը
1.1.Ինովացիայի էությունը և տեսակները
1.2.Ինովացիոն համակարգի էությունը
1.3.Ինովացիոն ներուժը շուկայական տնտեսություններում

Գլուխ 2.Ազգային իննովացիոն համակարգերի տեսագործնական լուծումները
2.1.Ինովացիոն համակարգերի ձևավորման պատմական նախադրյալները
2.2.Ազգային ինովացիոն համակարգերի ձևավորման համաշխարհային փորձը
2.3.Ազգային ինովացիոն համակարգի տեսագործնական խնդիրները
2.4.Ազգային ինովացիոն համակարգի որպես երկրի տնտեսական աճի գործոն

Գլուխ 3.Աազգային ինովացիոն համակարգը Հայաստանի Հանրապետությունում
3.1.ՀՀ Ազգային ինովացիոն համակարգի կառուցվածքը և հիմնական բաղադրիչները
3.2.ՀՀ ազգային ինովացիոն համակարգը և արդյունավետ կառավարման մոտեցումները

Եզրակացություն

Հատված

Array

Այս աշխատանքի հատվածը անհասանելի է։

Գրականության ցանկ

1. Գյումրու տեխնոպարկի ստեղծման ծրագիր
2. Հայաստանի Հանրապետությունում ազգային ինովացիոն համակարգի ձևավորման 2005-2010թթ. ծրագիր
3. Հայաստանի Հանրապետությունում ազգային ինովացիոն համակարգի ձևավորման 2005-2010թթ. ծրագրի իրականացման միջոցառումների ցանկ
4. ՀՀ առևտրի և տնտեսական զարգացման նախարարության Գիտության, տեխնոլոգիաների և ինովացիոն քաղաքականության վարչության 2004թ. աշխատանքների հաշվետվություն
5. ՀՀ կառավարության 2011 թ. փետրվարի 17-ի նիստի N 6 արձանագրային որոշում
6. ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2010թ. հունվար-դեկտեմբերին
7. Васин В.А., Миндели Л.Э. Национальная инновационная система: предпосылки и механизмы функционирования. М.: ЦИСЕ, 2002.

Իմանալ աշխատանքի արժեքը /կամ՝ պատվիրել/