Անձնակազմի կառավարման քաղաքացիական ծառայության առանձնահատկությունները տարածքային կառավարման համակարգում

Գինը՝ 32000դրամ
Էջերի քանակը՝ 64էջ
Աշխատանքի տեսակը՝ Դիպլոմային

Բովանդակություն

Ներածություն

Գլուխ 1. Անձնակազմի կառավարման առանձնահատկությունները տարածքային կառավարման համակարգում
1.1 Անձնակազմի կառավարման էությունը և փուլերը
1.2 Անձնակազմի կառավարման էությունը, նշանակությունը և գործառույթները տարածքային կառավարման համակարգում
1.3 Անձնակազմի կառավարման առանձնահատկությունները տարածքային կառավարման համակարգում

Գլուխ 2. Քաղաքացիական ծառայության առանձնահատկությունները տարածքային կառավարման համակարգում
2.1 Քաղաքացիական ծառայության էությունը և գործունեությունը
2.2 Քաղաքացիական ծառայության նշանակությունը տարածքային կառավարման համակարգում
2.3 Քաղաքացիական ծառայության առանձնահատկությունները Արմավիրի մարզպետարանում

Եզրակացություններ և առաջարկություններ

Հատված

Array

Այս աշխատանքի հատվածը անհասանելի է։

Գրականության ցանկ

1. «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենք, Երևան 2002թ.
2. «Քաղաքացիական ծառայության մասին» ՀՀ օրենք, Երևան 2001թ.
3. ՀՀ Արմավիրի մարզպետարանի աշխատակազմի անձնակազմի կառավարման բաժնի կանոնադրություն, ընդունվել է ՀՀ Արմավիրի մարզպետի 2006 թվականի դեկտեմբերի 25-ի N 194-Ա որոշմամբ
4. Յու. Սուվարյան, Մենեջմենթ, Երևան 2007թ.
5. Վ. Եդիգարյան, Պետական և մունիցիպալ կառավարում, Երևան 2007թ.
6. Է. Ղազարյան, Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման կատարելագործման հայեցակարգային ուղղություները, Երևան, Դար, 2004թ.:
7. А.Я.Кибанов, Управление персоналом организации, М- 1999 г.
8. Е.В.Маслов, Управление персоналом предприятия, М – 1999 г.
9. В.В.Травин, Основы кадрового менеджмента, М – 1995 г.

Իմանալ աշխատանքի արժեքը /կամ՝ պատվիրել/