Անձնական ապահովագրություն

Գինը՝ 36000դրամ
Էջերի քանակը՝ 72էջ
Աշխատանքի տեսակը՝ Մագիստրոսական թեզ

Բովանդակություն

Ներածություն

Գլուխ 1. Անձնական ապահովագրության էությունը և տեսակների դասակարգումը
1.1. Անձնական ապահովագրության էությունը.
1.2. Անձնական ապահովագրության տեսակների դասակարգումը.

Գլուխ 2. Անձնական ապահովագրության տեսակները
2.1 Դժբախտ պատահարներից ապահովագրություն.
2.2 Բժշկական /առողջության/ ապահովագրություն.
2.3 Տուրիստական ապահովագրություն.
2.4 Կյանքի ապահովագրություն.

Գլուխ 3. Անձնական ապահովագրության արդի վիճակը ՀՀ-ում և դրա զարգացման հեռանկարները
3.1 Բժշկական ապահովագրության արդի վիճակը և զարգացման հեռանկարները.
3.2. Տուրիստական /արտասահման մեկնողների քաղաքացիների/ ապահովագրության վիճակը ՀՀ-ում և զարգացման հեռանկարները.
3.3.Դժբախտ պատահարներից ապահովագրության արդի վիճակը ՀՀ-ում.
3.4. Կյանքի ապահովագրության արդի վիճակը ՀՀ-ում.

Ամփոփում և եզրակացություններ

Հատված

Array

Այս աշխատանքի հատվածը անհասանելի է։

Գրականության ցանկ

1. ՀՀ օրենքը “Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին”, ընդունված է 09.04.2007, փոփոխված 22.12.2010թ.
2. ՀՀ Կառավարության 31.10.2002թ ընդունված N46 որոշմամբ ընդունված ՀՀ բնակչությանը տրամադրվող բժշկական օգնության որակի բարելավման և կառավարման հայեցակարգի, որակի կառավարման համակարգ
3. Բադանյան Լ.Հ. խմբ. “Ֆինանսներ և վարկ”, ուսումնական ձեռնարկ տնտես. մասն. ուսանողների համար, ԵՊՀ, Երևան 2003, 402 էջ
4. Կիրակոսյան Կ. “Ապահովագրական գործ”, Երկրորդ հրատ. “Կռունկ”, Երևան 2011թ.
5. պրոֆ. Ճուղուրյան Ա., պրոֆ. Աբգարյան Կ. խմբ. — “Ապահովագրական գործ”: Ուսումնական ձեռնարկ տնտեսագիտական բուհերի ուսանողների համար, Երևան 2007թ., 576 Էջ
6. Архипов А.П., Адонин А.С., — “Страховое дело”: Учебно–методический комплекс. Москва. Изд. центр “ЕАОИ”. 2008г. 424с.
7. Гвозденко А.А. “Основы страхования”. – Москва, ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006 г. 320с.
8. Кабанцева Н.Г. “Страховое дело”. 2008г. 147с.
9. Мурина Н.Н., Роговская А.А. – “Страховое дело”. Изд. ИВЦ Минфина 2005г. 246с.,

Իմանալ աշխատանքի արժեքը /կամ՝ պատվիրել/