Արժեթղթերի շուկայի կառավարման հիմնախնդիրները ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի պայմաններում (ՀՀ նյութերով)

Գինը՝ 33500դրամ
Էջերի քանակը՝ 67էջ
Աշխատանքի տեսակը՝ Դիպլոմային

Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. Արժեթղթերի շուկան` որպես երկրի ֆինանսական համակարգի կաևորագույն օղակ
1.1 Արժեթղթերի շուկայի էությունը և առանձնահատկությունները
1.2 Արժեթղթերի շուկայի կառուցվածքը և նրա գործառույթները
Գլուխ 2. Արժեթղթերի շուկայի կայացման նախադրյալները
2.1 Արժեթղթերի շուկայի կայացման համաշխարհային փորձը
2.2 Ներդրումային միջավայրը և նրա բարելավման ինստիտուցիոնալ ուղիները
2.3 Արժեթղթերի շուկայի կարգավորման հիմնախնդիրը ՀՀ-ում
Գլուխ3. Արժեթղթերի շուկայի կառավարման հիմնախնդիրները ֆինանսատնտսական ճգնաժամի պայմաններում
3.1 Արժեթղթերի շուկայի կառավարման անհրաժեշտությունը ճգնաժամի պայմաններում
3.2 Արժեթղթերի շուկայի կարգավորման հիմանական ուղիները
Եզրակացություններ

Հատված

Array

Ցանկության դեպքում հատվածը կլինի հասանելի

Գրականության ցանկ

1. “Արժեթղթերի շուկայի կարգավորման մասին” ՀՀ օրենք, Երևան 2000
2. Արժեթղթերի շուկայի կարգավորման կանոնագիրքը հաստատելու մասին, թիվ 713 Ն որոշում, 05.12.2006
3. “Արժեթղթերի շուկայի մասին” ՀՀ օրենք, Երևան 2007
4. “Օտարերկրյա ներդրումների մասին” ՀՀ օրենք, Երևան 2002թ.
5. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ծրագիր, Երևան 2008
6. Մ. Մելքումյան, Ձեռնարկատիրություն և ներդրումներ, Երևան 1998
7. Ա.Խ. Մարկոսյան, Ինվեստիցիաների ընդգրկման ձևերի շուրջ, Երևան 1996
8. Արժեթղթերի շուկա, Ուսումնական ձեռնարկ, Խմբ. Ա.Բ. Սալնազարյան, Երևան, Զանգակ 97, 2009,

Իմանալ աշխատանքի արժեքը /կամ՝ պատվիրել/