Բանկերը որպես ֆինանսական միջնորդ կառույցներ, դրանց դերն ու նշանակությունը ֆինանսական շուկայում

Գինը՝ 37000դրամ
Էջերի քանակը՝ 74էջ
Աշխատանքի տեսակը՝ Մագիստրոսական թեզ

Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. Բանկային համակարգի էությունը և դերը Ֆինանսական շուկայում
1.1 Բանկային գործունեության էությունը և բանկերի դերը տնտեսության մեջ
1.2 Առևտրային բանկերը որպես ֆինանսական շուկայի կարևորագույն օղակ
Գլուխ 2. Բանկերի Ֆինանսական միջնորդության գործունեության կարգավորման հիմնախնդիրները ՀՀ — ում
2.1 ՀՀ ֆինանսական միջնորդության կառույցների գործունեության արդյունավետությունը ֆինանսական շուկայում
2.2 ՀՀ բանկերի միջազգային ֆինանսական միջնորդության զարգացման հեռանկարները
Գլուխ 3. Բանկերի ֆինանսական միջնորդության գործունեության կատարելագործման ուղիները ՀՀ — ում
3.1 Բանկերի Ֆինանսական միջնորդության ռիսկերի կառավարման համակարգը ՀՀ — ում .
3.2 Ֆինանսական միջնորդության հարաբերություններից բխող ռիսկերի կառավարման ժամանակակից մոտեցումները ՀՀ առևտրային բանկերում
Եզրակացութուններ և առաջարկություններ
Օգտագործված գրականության ցանկ

Հատված

Array

Համաշխարհային տնտեսությունում վերջին տարիներին տեղի ունեցող գործրնթացներն իրենց համապատասխան անդրադարձն ունեցան նաև ֆինանսական միջնորդության վրա, որից զերծ չմնացին անգամ զարգացած երկրներր: Ֆինանսատնտեսական ճգնաժամը, իր մեջ ընդգրկելով կենսագործունեության գրեթե բոլոր ոլորտները, ծանր իրավիճակ ստեղծեց տարբեր երկրների տնտեսական համակարգի բոլոր օղակների, այդ թվում նաև ֆինանսաբանկային համակարգերի համար:
Նոր ճգնաժամերի կանխարգելման նպատակով ֆինանսաբանկային ոլորտը կարգավորող մարմինների կողմից սահմանված խիստ պահանջները շատ դեպքերում նպաստեցին տնտեսական աճի զսպմանը: Ավելին, մի շարք երկրներում կենտրոնական բանկերը հարկադրված անցան կարգավորման արտասովոր ռեժիմի՝ կիրառելով բացասական տոկոսադրույքների և տնտեսական աճի խթանման (Quantitative easing, QE) քաղաքականություն: Նման գործիքների կիրառման արդյունքում խորացավճգնաժամի հետևանքով առաջացած անջրպետը իրական և ֆինանսական հատվածների միջև՝ նպաստելով համաշխարհային տնտեսության աճի տեմպերի դանդաղեցմանը և գրեթե բոլոր երկրներում մակրոտնտեսական միջավայրերի վատթարացմանը:

Գրականության ցանկ

1. «Բանկերի գործունեության, բանկային գործունեության հիմնական տնտեսական նորմատիվներ» կանոնակարգ 2, Հաստատված է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի Խորհրդի 2007թ. Փետրվարի 9-Ի Թիվ 39-Ն Որոշմամբ,:
2. «Բանկային վերահսկողության էությունը և կազմակերպման ձևերը»: Մենագրություն Ա.Լ. Մանուկյան, մասն. Յ. Սուվարյան էջ 10
3. «Բանկերի և բանկային գործունեության մասին» ՀՀ օրենք, հոդված 21, կետ 1,3
4. «ԲԱՆԿԵՐԻ ՆԵՐՔԻՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՆՎԱԶԱԳՈՒՅՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ» ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ 4,
5. Ա.Իվանյան, Տ.Եսայան «Բանկային վերահսկողություն և աուդիտ », Երևան 2003թ.
6. Առավել մանրամասն տե’ս «Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող բանկերի վարկերի ու դեբիտորական պարտքերի դասակարգման և հնարավոր կորուստների պահուստների ձևավորման կարգը»՝ հաստատված 23 ապրիլի 1999 թվականի ԿԲ խորհրդի թիվ 63 որոշմամբ
7. Բ. Ասատրյան <<Բանկային գործ>>, Երևան 2013թ.
8. Բանկերի գործունեության կարգավորումր, բանկային հիմնական տնտեսական նորմատիվներ, Կանոնակարգ 2-ը հաստատելու մասին, ՀՀ Կենտրոնական բանկի խորհրդի որոշում N 39 Ն, ընդունված 09/02/2007 թ.
9. Բանկերի ներքին հսկողության իրականացման նվազագույն պայմաններ, Կանոնակարգ 4, 16.04.2013թ. թիվ 102 Ն որոշում

Պատվիրել այս աշխատանքը