Բիզնես նորարական զարգացման մոտեցումները և առանձնահատկությունները

Գինը՝ 43000դրամ
Էջերի քանակը՝ 86էջ
Աշխատանքի տեսակը՝ Մագիստրոսական թեզ

Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. Նորարարությունների և բիզնեսի նորարարական զարգացման ժամանակակից մոտեցումները
1.1 Նորարարություն հասկացության տեսական վերլուծությունը, դասակարգումն ու ֆինանսավորման աղբյուրները
1.2 Նորարարական բիզնեսի արդի ձևերը և դրանց առանձնահատկությունները տարբեր երկրներում
Գլուխ 2. Նորարարական բիզնեսի զարգացման նախադրյալները և հիմնախնդիրները ՀՀ-ում
2.1 Նորարարական բիզնեսի զարգացման նախադրյալները և խթանման համակարգը ՀՀ-ում
2.2 Բիզնեսի նորարարական զարգացման առկա վիճակը ՀՀ-ում
Գլուխ 3. Նորարարական բիզնեսի վերլուծությունը Ֆան իմեջին ՍՊԸ — ի օ րինակով
3.1 Ucraft.com հարթակի էությունը , կառուցվածքը և դրան ինտեգրված համակարգերը (Integrations)
3.2 Ucraft.com հարթակի մարքեթինգային քաղաքականությունը և առաջխաղացման ուղիները
Եզրակացություն և առաջարկություններ
Օգտագործված գրականության ցանկ

Հատված

Array

Նորարարությունների և նորարարական ձեռնարկատիրական բիզնեսի զարգացումը յուրաքանչյուր պետության տնտեսության զարգացման և մրցունակության բարձրացման կարևորագույն պայմաններից մեկն է: Դա առանձնապես կարևորվում է անցումային փուլում գտնվող պետությունների համար, որոնք նոր են սկսում ինտեգրվել համաշխարհային տնտեսությանը, իսկ այդ գործում ակնհայտ է, որ առանց մրցունակ տնտեսության անհնար է համաշխարհային շուկայի առաջատարների հետ մրցելը: Սա առավել քան կարևորում է նորարարությունների ոլորտի զարգացման անհրաժեշտությունը մեր երկրի համար Նորարարությունների ներդրումը նպաստում է որակական բարձր հատկանիշներով օժտված նոր արտադրանքի թողարկմանը, ինչը մեծապես կանխորոշում է շուկայում մրցակցային առավելությունների ձևավորումը: Հատկապես մրցակցության խորացման պայմաններում նորարարական ձեռնարկատիրական բիզնեսի զարգացումը կազմակերպությունների համար ստեղծում է լայն հնարավորություններ շուկայում սեփական դիրքերի ամրապնդման համար:

Գրականության ցանկ

1. Մ. Մելքումյան «Ձեռնարկատիրական գործունեության կազմակերպում» Երևան, 2014
2. Ծ. Կարապետյան ՙ Նորամուծական գործունեություն՚- Երևան: Տնտեսագետ, 2008
3. Յու. Մ. Սուվարյանի ընդ. ղեկավարությամբ և խմբագրությամբ (երրորդ՝ լրացված, բարեփոխված հրատարակություն) «Մենեջմենթ» — Երևան: Տնտեսագետ, 2016
4. Կ. Թ. Բադիշյան, Ն. Ա. Բադալյան «Ինովացիոն կառավարում» — Գյումրի, 2009
5. «ՀՀ ինովացիոն ներուժի գնահատման հիմնախնդիրները» — Վ. Պողոսյան, 2013
6. «Կայուն տնտեսական զարգացման ռազմավարություն: Ինովացիոն առաջընթացի ուղին» – Հայաստան, 2015
7. «Տնտեսության նորամուծական զարգացման տեսական հիմնախնդիրները» — Լ. Բաղդասարյան, 2015
8. А. М. Мухамедьяров, Инновационный менеджмент,учебное пособие, Москва 2008

Պատվիրել այս աշխատանքը