Բիզնես պլանի մշակման մեթոդաբանության կատարելագործման խնդիրները Երևանի կոնյակի գործարանում

Գինը՝ 33500դրամ
Էջերի քանակը՝ 67էջ
Աշխատանքի տեսակը՝ Դիպլոմային

Բովանդակություն

Ներածություն

Գլուխ 1. Բիզնես — պլանի առանձնահատկությունները և մշակման մոտեցումները
1.1 Պլանավորման անհրաժեշտությունն ու առանձնահատկությունները շուկային անցման պայմաններում
1.2. Բիզնես — պլանի կառուցվածքը

Գլուխ 2. Բիզնես — պլանի բովանդակային տարրերը և դրանց առանձնահատկությունները
2.1 Ձեռնարկության նկարագիրը և գործող իրավիճակի վերլուծումը
2.2 Կազմակերպչական պլան
2.3. Արտադրական պլան
2.4 Մարքեթինգային պլան
2.5 Ֆինանսական պլան

Գլուխ 3. Բիզնես պլանի վերլուծությունը «Երևանի կոնյակի գործարան» ՓԲԸ — ի օրինակով
3.1 «Երևանի կոնյակի գործարան» ՓԲԸ-ի գործունեության ընդհանուր բնութագիրը
3.2 «Երևանի կոնյակի գործարան» ՓԲԸ-ի բիզնես պլանի վերլուծությունը

Եզրակացություն

Հատված

Array

Այս աշխատանքի հատվածը անհասանելի է։

Գրականության ցանկ

1. Յու. Սուվարյան, Մենեջմենթ, Երևան 2007թ, էջ 75
2. Գ. Խաչատրյան, Ձեռնարկության էկոնոմիկա և կառավարում ուսումնական ձեռնարկ, Երևան 2009թ,
3. Շ. Դ. Էվինյան “Արտադրական ծրագրի մշակման հիմունքներ” Երևան 2004թ.,
4. Պ. Քալանթարյան Արտադրական բիզնեսի կազմակերպում Երևան “Տնտեսագետ” 2005թ.,
5. Կոսս Ժ. “Հարությունյան Մ. Քալանթարյան Պ. Ձեռնարկության կազմակերպումն ու կառուցվածքը” Երևան” Տնտեսաgետ” 2002թ.
6. Դրաքեր Փ.Ձեռնարկիչը և նորի ստեղծումը: Եր., Ապոլոն, 1993.,
7. Гуляев В.Г. Организация бизнеса. — М.: Нолидж, 1996 г.
8. Кунц Г.; Ою Донелл С. Управление: Системный и ситуационный анализ управленческих функций. т. 1.М., Прогресс, 1981.,
9. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. М., Дело, 1992.,
10. Серпилин А. Основные подходы к разработке и внидрению тратегии развития предприятия. Журнал “Проблемы теории и рактики управления”, N6, 2000.

Իմանալ աշխատանքի արժեքը /կամ՝ պատվիրել/