Բյուջետային գործընթացի կազմակերպումը տեղական ինքնակառավարման համակարգում ՏԻՄ

Գինը՝ 40000դրամ
Էջերի քանակը՝ 80էջ
Աշխատանքի տեսակը՝ Մագիստրոսական թեզ

Բովանդակություն

Ներածություն

Գլուխ առաջին. Տեղական ինքնակառավարման սկզբունքները և մարմինների լիազորությունները
1.1 Տեղական ինքնակառավարման համակարգի էվոլյուցիան ՀՀ-ում
1.2 Վարչատարածքային բաժանումը և տեղական ինքնակառավարումը
1.3 Տեղական ինքնակառավարման մարմինների լիազորությունները ՀՀ-ում

Գլուխ երկրորդ. Բյուջետային գործընթացի կազմակերպման արդի գերակայությունները ՀՀ-ում
2.1.Բյուջեի իրականացման գործընթացը ՀՀ տեղական ինքնակառավարման համակարգում
2.2.Երևան քաղաքի բյուջեի առանձնահատկությունները և առկա հիմնախնդիրները
2.3.Բյուջետային գործընթացի կատարելագործման հիմնարար ուղղությունները ժամանակակից պայմաններում

Գլուխ երրորդ. Բյուջետային գործընթացի կազմակերպման արդյունավետության բարձրացման հիմնական միտումները ՀՀ տեղական ինքնակառավարման համակարգում

Եզրակացություն

Հատված

Array

Այս աշխատանքի հատվածը անհասանելի է։

Գրականության ցանկ

1. Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրություն, Երևան, “Տիգրան Մեծ”, 2005:
2. Հայաստանի Հանրապետության Ընտրական օրենսգիրք, ՀՀ պաշտոնական տեղեկագիր 2 /68/, Երևան, 1999:
3. Հայաստանի Հանրապետության օրենքը “Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին”, ՀՀ պաշտոնական տեղեկագիր N 3 /669/, Երևան, 2009:
4. Հայաստանի Հանրապետության օրենքը “Տեղական ինքնակառավարման մասին”, ՀՀ պաշտոնական տեղեկագիր N 21 /196/, Երևան, 2002:
5. Հայաստանի Հանրապետության օրենքը “Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման մասին”, “Հայաստանի Հանրապետության օրենքների ժողովածու /1995-1999թթ./”, Գիրք-Ա, Երևան, 1999:
6. Հայաստանի Հանրապետության օրենքը “Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին”, ՀՀ պաշտոնական տեղեկագիր N 18, Երևան, 1997:
7. Ա.Շ. Հարությունյան, Է.Հ. Օրդյան, Տեղական ինքնակառավարման ինստիտուցիոնալիզացման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում, Գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Գիրք V, Երևան, “Պետական ծառայություն”, 2002, 75 էջ:
8. Ալեքսանյան Մ., Տարածքային կառավարումը Հայաստանի Հանրապետությունում, Երևան, ՄԻՎԱ-ՊՐԵՍ, 2000թ., 250 էջ:

Իմանալ աշխատանքի արժեքը /կամ՝ պատվիրել/