Գյուղատնտեսական մթերքների արտաքին շուկայում կիրառվող մարքեթինգային ռազմավարությունների արդյունավետությունը

Գինը՝ 25000դրամ
Էջերի քանակը՝ 50էջ
Աշխատանքի տեսակը՝ Դիպլոմային

Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. Մարքեթինգային ռազմավարության ուսումնասիրության և ձևավորման տեսական հիմքերը
1.1 Մարքեթինգային ռազմավարության էությունը, դերը և տեսակները
1.2 Մարքեթինգային ռազմավարության մշակման հիմքերը
1.3 Մարքեթինգային ռազմավարության ձևավորման և կիրառման առանձնահատկությունները արտաքին շուկայում
Գլուխ 2. Մարքեթինգային ռազմավարությունների արդյունավետությունը գյուղատնտեսական մթերքների շուկայում
2.1 Գյուղատնտեսական մթերքների համաշարհային շուկայի զարգացման միտոմները
2.2 « Սպայկա» ընկերության մարքեթինգային ռազմավարության վերլուծությունը
Գլուխ 3. Գյուղատնտեսական մթերքների արտաքին շուկայում մարքեթինգային ռազմավարությունների արդյունավետության կիրառման ուղիները
3.1 Գյուղատնտեսական մթերքների արտաքին շուկայում արդյունավետ մարքեթինգային ռազմավարությունների միջոցառումների մշակումը
3.2 Գյուղատնտեսական մթերքների արտաքին շուկայում արդյունավետ մարքեթինգային ռազմավարությունների միջոցառումների արդյունավետ իրականացման ուղիները
Եզրակացություններ և ռաջարկություններ
Օգտագործված գրականության ցանկ

Հատված

Array

Ներկա շուկայական տնտեսության պայմաններում բոլոր ընկերությունները պետք է քայլեր ձեռնարկեն մրցակցային պայքարում գոյատևելու ու զարգանալու համար, ունենան ապագայում գործողությունների հստակ ծրագրեր, կոորդինացնեն իրենց գործունեությունը և մշակեն երկարաժամկետ ռազմավարություններ, որոնք թույլ կտան օպերատիվ կերպով արձագանքել շուկայի փոփոխվող պայմաններին, քանի որ ռազմավարությունը ընկերության նպատակներին հասնելու ուղին է: Այս առումով կարևոր նշանակություն ունի մանրակրկիտ ուսումնասիրությունների արդյունքում ձևավորել և ընտրել ընկերությանը առավելագույնս համապատասխանող և ճիշտ ռազմավարություն, որը կլինի կայուն ու միաժամանակ դինամիկ` հնարավորություն տալով ընկերության մարքեթոլոգներին շուկայական կանխատեսելի ու անկանխատեսելի իրավիճակային փոփոխությունների դեպքերում ձեռնարկել անհրաժեշտ միջոցառումներ` միաժամանակ չշեղվելով ընկերության առաքելությունից, հիմնական քաղաքականությունից ու զարգացման ուղղություններից:

Գրականության ցանկ

1. Գոմցյան Ա., Խաչատրյան Ս., ՀՀ ագրարային ոլորտի զարգացման արդի հիմնախնդիրները, Ե., 2005
2. Զաքարյան Ա., Մարքեթինգի հիմունքներ, Երևան, 2013,
3. Էվանս Ռ., Մարքեթինգ, Երևան, 1992թ.,
4. Սուվարյան Յու․Մ., Շահնազարյան Ն․Հ,, <<Ռազմավարական կառավարում>>, Երևան, 2015,
5. Агромаркетинг и консалтинг, Ю.А. Цыпкин, А.Х. Люкшинов, Х.Д. Эриашвили, Москва 2000
6. Арженовский И. В., Маркетинг регионов: Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлениям “Менеджмент” и “Экономика”, 2013,
7. Данько, Т.П. Менеджмент и маркетинг, ориентированный на стоимость. М.: ИНФРА-М, 2013
Девид Кревенс ”Стратегический маркетинг”, изд. Вильямс 2003
8. Джек Траут, Эл Райс Позиционирование: битва за умы, 20-е юбилейное издание. Пер. с англ.-СПб Питер, 2009.- серия деловой бестселлер
9. Дробышева, Л.А. Экономика, маркетинг, менеджмент, М.: Дашков и К, 2016,

Պատվիրել այս աշխատանքը