Գյուղատնտեսության ոլորտի պետական կարգավորման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում

Գինը՝ 40000դրամ
Էջերի քանակը՝ 80էջ
Աշխատանքի տեսակը՝

Բովանդակություն

Ներածություն
ԳԼՈՒԽ 1. ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԴԵՐԸ ԱԶԳԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾՈՒՄ
1. 1 Գյուղատնտեսությունը որպես տնտեսության կարևորագույն ոլորտ և դրա առանձնահատկությունները
1.2 ՀՀ Գյուղատնտեսության պետական կարգավորման բարելավման ուղղությունները
1. 3 Գյուղատնտեսության պետական աջակցության ծրագրերը արտասահմանյան երկրներում
ԳԼՈՒԽ 2. ՀՀ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՎԻՃԱԿԸ և ՈԼՈՐՏԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ՇԱՐԺԸՆԹԱՑԸ
2. 1 ՀՀ տնտեսության ճյուղային կառուցվածքի վերլուծությունը 2010-2017թթ. -ին
2. 3 Գյուղատնտեսական մթերքների արտահանման և ներմուծման ծավալների և կառուցվածքի փոփոխությունները 2010-2016թթ-ի
ԳԼՈՒԽ 3. ՀՀ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ
3. 1 Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության աճի մոդելը որպես տնտեսական աճի հիմնաքար
3. 2 ՀՀ գյուղատնտեսության զարգացման հիմնախնդիրները և հեռանկարները
Եզրակացություն

Հատված

Array

Տնտեսական համակարգի կարևոր բաղկացուցիչ մասն է տնտեսական հատվածը, որը միավորում է տնտեսության նպատակները, գործառույթները և վարքագծի տեսակները: Երկրի տնտեսության զարգացման համար խիստ կարևոր է տնտեսական համակարգի կազմակերպումն ու կառավարումը, այսինքն նյութական և ոչ նյութական բարիքներ արտադրողների, սպառողների միջև կարգավորված փոխհարաբերություններ ապահովելը:
Գյուղատնտեսությունը նյութական բարիքների արտադրության պատմականորեն առաջին, նախասկզբնական ճյուղն է, այն առաջին վճռական քայլը, որ կատարել է մարդը բնական բարիքները հավաքչական տեսությունից դեպի այդ բարիքների կազմակերպված վերարտադրությունը՝ վայրի բույսերի մշակում, վայրի կենդանիների ընտելացում և այլն: Գյուղատնտեսական արտադրության կազմակերպումով մարդն առաջին և վճռական քայլն կատարեց վայրի բնությունից դեպի քաղաքակրթություն: Հարյուր հազարավոր տարիներ են անցել, սակայն մեր օրերում էլ դեռևս որևէ երկրի զարգացման պատմական աստիճանները գիտնականները տարանջատում են նրանով, թե երբ է այն անցում կատարել որսորդությունից դեպի երկրագործություն, հողագործություն:

Գրականության ցանկ

Օգտագործված գրականության ցանկ

1. Բ. Չախմախչյան, Մ. Մանուկյան, Հ. Մկրտչյան, Պարենային շուկայի հիմնախնդիները և զարգացման ուղիները ՀՀ-ում, Երևան, 2002թ. էջ 24-28
2. Գոմցյան Ա., Խաչատրյան Ս., ՀՀ ագրարային ոլորտի զարգացման արդի հիմնախնդիրները, Ե., 2005,
3. Ազգային էկոնոմիկայի հիմունքներ: Ուսումնական ձեռնարկ /Հ. Բ. Ղուշչյան, Ի. Տ. Տիգրանյան, Ա. Գ. Հարությունյան. — Եր. : Տնտեսագետ, 2009. -153 էջ
4. Մակրոտնտեսական կարգավորում: Ուս. ձեռնարկ. -(տ. գ. դ., պրոֆ. Հ. Բ. Ղուշչյանի ընդհանուր խմբագրությամբ և ղեկավարությամբ), — Եր. : Տնտեսագետ, 2005, 610 էջ
5. Մարկոսյան Ա., Սաֆարյան Ռ., «Շուկայական տնտեսության հիմունքները», «Տիգրան Մեծ» հրատ., Եր. 2002թ., 480 էջ
6. Աղքատության պատկերը և աշխատանքի շուկայի զարգացումները Հայաստանում, 2012 — 2018թթ.,
7. ՀՀ ԱՎԾ 2010-2016 տարեգրքեր
8. «Հայաստանի Հանրապետության 2014-2025թթ. հեռանկարային զարգացման ռազմավարական ծրագիր», Հավելված ՀՀ կառավարության 2014 թվականի մարտի 27-ի N 442 — Ն որոշման
9. Գյուղատնտեսական մթերքի իրացումը գյուղացիական տնտեսությունների կողմից 2017թ., ՀՀ ԱՎԾ

Իմանալ աշխատանքի արժեքը /կամ՝ պատվիրել/