Գործարարության զարգացման հիմնախնդիրները գյուղատնտեսության ոլորտում (ճյուղի օրինակով)

Գինը՝ 31500դրամ
Էջերի քանակը՝ 63էջ
Աշխատանքի տեսակը՝ Դիպլոմային

Բովանդակություն

Ներածություն

Գլուխ 1. Տնտեսության ագրարային հատվածում ձեռնարկատիրության առանձնահատկությունները
1.1. Ձեռնարկատիրության հասկացությունն ու բովանդակությունը գյուղատնտեսության մեջ
1.2. Ձեռնարկատիրական գործունեության յուրահատկությունը ագրարային հատվածում
1.3. Ձեռնարկատիրության օրենսդրական խնդիրները ագրարային հատվածում

Գլուխ 2. Ձեռնարկատիրական գործունեության զարգացումը Հայաստանի գյուղատնտեսության ոլորտում
2.1. Ձեռնարկատիրության գործընթացը հանրապետության ագրարային հատվածում
2.2. Ձեռնարկատիրության պետական աջակցությունը ագրարային հատվածում
2.3. Ագրարային հատվածում ձեռնարկատիրության զարգացման միջազգային փորձը

Գլուխ 3. Ձեռնարկատիրության զարգացման խնդիրներն ու հեռանկարները Հայաստանի տնտեսության ագրարային հատվածում
3.1. Հանրապետության ագրարային հատվածի ընդհանուր բնութագիրը
3.2. Հանրապետության ագրարային հատվածի ցուցանիշների վերլուծություն
3.3. Ձեռնարկատիրության զարգացման ճանապարհները Հայաստանի ագրարային հատվածում

Եզրակացություններ և առաջարկություններ

Հատված

Array

Այս աշխատանքի հատվածը անհասանելի է։

Գրականության ցանկ

1. Кретов С.И. Предпринимательство сущность, директивы и перспективы. –М.: Знание, 1992г.
2. Соболев А.И. Предпринимательство. /Воронеж, 1998г.
3. Дудинов В. Предпринимательство: сущность , психология риска, способы оценки./ Международный сельскохозяйственный журнал,№2. 2000г.
4. Серова Е.В. Аграрная экономика./ М., 1999г.
5. Агеев А.И. Предпринимательство: проблемы собственности и культуры.- М. Наука, 1991
6. Эконмикс: теория и практика- СПб АО Дорваль, АО Лига, 1993г.
7. Кретов С.И. Предпринимательство сущность, директивы и перспективы. –М.: Знание, 1992г.
8. Соболев А.И. Предпринимательство. /Воронеж, 1998г.

Իմանալ աշխատանքի արժեքը /կամ՝ պատվիրել/