Գործարար զբոսաշրջության զարգացման հնարավորությունները և ուղղությունները ՀՀ-ում

Գինը՝ 30500դրամ
Էջերի քանակը՝ 61էջ
Աշխատանքի տեսակը՝ Դիպլոմային

Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1.Գործարար զբոսաշրջության էությունը, տեսակները և դերը զբոսաշրջության ոլորտում
1.1 Գործարար զբոսաշրջության էությունը և դրա տեսակները
1.2 Գործարար զբոսաշրջության առանձնահատկությունները և միջազգային փորձը
Գլուխ 2. ՀՀ գործարար զբոսաշրջության զարգացման հնարավորությունները և առկա հիմնախնդիրները
2.1 Գործարար զբոսաշրջության առկա հիմնախնդիրները ՀՀ-ում
2.2 Գործարար զբոսաշրջության զարգացման հնարավորությունները և ուղղությունները ՀՀ-ում
Եզրակացություններ և առաջարկություններ
Օգտագործված գրականության ցանկ

Հատված

Array

Ժամանակակից աշխարհում զբոսաշրջությունը արագընթաց զարգացող ճյուղերից մեկն է: Աշխարհի բազմաթիվ երկրների համար այն արտարժույթի ներհոսքի առաջնային աղբյուր է, որը նաև խթանում է այլ ոլորտների զարգացումը (այդ թվում` շինարարություն, առևտուր, գյուղատնտեսություն, կապ, թեթև արդյունաբերություն և այլն): Զբոսաշրջությունը համարվում է աշխատատար ճյուղ և ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն նպաստում է նաև գործազրկության նվազեցմանն ու աղքատության հաղթահարմանը: Այս ամենով պայմանավորված, զբոսաշրջությունը զարգացող երկրների համար ևս ձեռք է բերել ընդգծված սոցիալ-տնտեսական նշանակություն: ՀՀ զբոսաշրջության ոլորտում պետական քաղաքականության հիմնական նպատակն է մեծացնել ներդրումները ազգային տնտեսության ոլորտում, ապահովել համաչափ տարածքային տնտեսական զարգացում` միևնույն ժամանակ պայքարելով աղքատության դեմ: Այս ամենը կարելի է իրագործել նպաստելով ներգնա և ներքին զբոսաշրջիկների թվի աճին, միաժամանակ ավելացնելով զբոսաշրջությունից ստացվող եկամուտները` առաջարկելով ավելի բարձրարժեք զբոսաշրջային արդյունք, և ստեղծելով նոր աշխատատեղեր:

Գրականության ցանկ

1. Եղիազարյան Գ., Զբոսաշրջային բիզնեսի մարքեթինգային հետազոտությունների ուղղությունները//Հայաստան. ֆինանսներ և էկոնոմիկա, #6 (144), հունիս, Երևան, 2012, էջ 13-14:
2. Զբոսաշրջության զարգացման հայեցակարգ, 2018թ.
3. Ծառայությունների ոլորտի արդյունավետ կառավարում գործարար խաղի մեթոդիկա, տ. գ. դ. պրոֆեսոր Յու. Մ. Սուվարյանի ընդհանուր խմբագրությամբ, Երեվան, «ԱՌՏ» 2004 թ. 288 էջ:
4. Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2013թ.. հունվար-
5. Հարությունյան Շ., Զբոսաշրջության ինդուստրիա և աշխարհագրություն, Երևան, Զանգակ-97, 2004, էջ: 81
6. ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2017-2018թթ., www.armstat.am
7. հուլիսին, Երևան, ԱՎԾ, 2013թ., էջ 105:
8. Շ.Հարությունյան, Զբոսաշրջության ինդուստրիա և աշխարհագրություն, 2004թ. Էջ 80
9. Սելվինազյան Բ. Ս., Հաջոյան Ռ.Ս., «Զբոսաշրջության մարքեթինգ», Երևան 2003, էջ 45

Պատվիրել այս աշխատանքը