Դեբիտորական պարտքերի հաշվառման և վերլուծության կարգավորումը և մեթոդական հիմքերը

Գինը՝ 13000դրամ
Էջերի քանակը՝ 26էջ
Աշխատանքի տեսակը՝ Դիպլոմային

Բովանդակություն

Գլուխ 1. Դեբիտորական պարտքերի հաշվառման և վերլուծության կարգավորումը և մեթոդական հիմքերը
1.1 Դեբիտորական պարտքերի էությունը, առաջացման տնտեսագիտական նշանակությունը, դրանց շրջանառելիությունը
1.2 Դեբիտորական պարտքերի շրջանառելիության վերլուծության նպատակը, նշանակությունը, խնդիրները, տեղեկատվության աղբյուրները և արդյունքների օգտագործման ուղղությունները
1.3 Դեբիտորական պարտքերի շրջանառելիության գնահատման ցուցանիշների համակարգը, դրանց հաշվարկման և ներկայացման մեթոդներն ու եղանակները, կապը այլ ֆինանսական ցուցանիշների հետ
Գրականություն

Հատված

Array

Իր տնտեսական էությամբ դեբիտորական պարտքը իրենից ներկայացնում է այն միջոցները, որոնք ժամանակավորապես դուրս են հանվել ընկերության շրջանառությունից: Դա պարզապես գումար է: Այն գումարը, որը ընկերությունը տեսականորեն ունի, բայց ոչ, «կենդանի», այլ արտահայտված պարտավորությունների տեսքով: Կախված դեբիտորական պարտքի մեծությունից նրա մարման առավել հավանական ժամկետներից, ինչպես նաև դեբիտորական պարտքի անհավաքագրելիության հավանականությունից, կարելի է եզրակացություն կատարել կազմակերպության ընթացիկ ակտիվների դրության և զարգացման միտումների վերաբերյալ:

Գրականության ցանկ

1. Ա. Սարգսյան, Կ. Առաքելյան, Տնտեսական գործունեության վերլուծություն, Եր., «Տնտեսագետ», 2005, էջ 150
2. www.cba.am ՀՀ ԿԲ N63 Որոշում
3. А.В. Григорьев, Оценка финансово экономического состояния предприятия, 2003 г., стр. 125
4. Ван Хорн Дж., Основы управления финансами. Москва, 2005 г., стр. 141
5. Г. В. Савицкая, Экономический анализ, Москва, 2005 г., стр. 471
6. З. В. Кирянова, Анализ финансовой отчетности, Москва, 2011 г., стр. 190
7. О. П. Ефимова, Анализ финанцовой отчетности, Москва, 2009 г., стр. 106
8. Основы финансового менеджмента. Пер. с англ. Ван Хорн Дж. К., Вахович Джон. Москва, Санкт-Петербург, Киев, 2001 г., стр. 437
9. Т.Б. Бердникова, Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия,Москва, 2008 г., стр. 110

Պատվիրել այս աշխատանքը