Դեբիտորական պարտք և շրջանառու ակտիվների կառավարում

Գինը՝ 32500դրամ
Էջերի քանակը՝ 65էջ
Աշխատանքի տեսակը՝ Դիպլոմային

Բովանդակություն

Ներածություն

Գլուխ 1. Շրջանառու ակտիվների կառավարումը
1.1. Ֆինանսական կառավարման առանձնահատկությունները կազմակերպություններում
1.2. Շրջանառու ակտիվների կառավարման առանձնահատկությունները, կազմակերպումը և բովանդակությունը
1.3 Շրջանառու ակտիվների ֆինանսական կառավարումը և կառավարման ցուցանիշները

Գլուխ 2. Դեբիտորական պարտավորությունների կառավարումը
2.1 Դեբիտորական պարտավորությունների էությունը և նշանակությունը
2.2 Դեբիտորական պարտավորությունների կազմը և կառուցվածքը

Եզրակացություն

Հատված

Array

Այս աշխատանքի հատվածը անհասանելի է։

Գրականության ցանկ

1. Լ. Բադանյան և ուրիշներ, Ֆինանսներ, դրամաշրջանառության և վարկ,Երևան 2007թ.:
2. Ֆինանսներն և վարկ ուսումնական ձեռնարկ, Երևան 2003թ.
3. Յու. Սուվարյան Մենեջմենթ Երևան 2000թ.
4. В. В. Иванов, Финансы, Москва, 2001г.
5. Ефимова О. В. Финансовий анализ: методы и процедуры. М. ФиС. 2001г
6. Дж. Риггс Производственные системы՚ планирование, анализ, контроль Москва 1972:
7. Дж. Бигель Управление производством Москва 1973:
8. Бочаров В. В., Леонтьев В. Е. – “ Корпоративные финансы” Серия “Учебник для вузов” Питер 2002
9. Е. И. Шохина Финансовый менеджмент Москва, 2004Ezra Soiomon, The Theory of Financial Management, New York, Columbia University Press 1963

Իմանալ աշխատանքի արժեքը /կամ՝ պատվիրել/