ԵՄ բյուջեի կատարման և վերահսկողության հիմնախնդիրներն ու արդյունավետությունը

Գինը՝ 31000դրամ
Էջերի քանակը՝ 62էջ
Աշխատանքի տեսակը՝ Դիպլոմային

Բովանդակություն

Ներածություն

Գլուխ 1. Բյուջեի Էությունը և ձևավորման հիմնական սկզբունքները
1.1 Բյուջեի էությունը և առանձնահատկությունները ՀՀ-ում
1.2 Եվրոմիության բյուջեի ձևավորման հիմնական սկզբունքները
1.3 Բյուջետային գործընթացի հիմնական փուլերը

Գլուխ 2. Միասնական բյուջեի դերը եվրոպական ինտեգրման և զարգացման մեջ
2.1 Միասնական բյուջեի ծախսային հիմնական ուղղությունները
2.2 Միասնական բյուջեի եկամուտների ձևավորման հիմնական առանձնահատկությունները
2.3 Բյուջետային անհամամասնությունների խնդիրը միասնական բյուջեի միջոցների տեղաբաշխման ընթացքում
2.4 Բյուջետավարման հիմնական գործընթացները ՀՀ-ում

Գլուխ 3. Բյուջեի կատարման, վերահսկողության և գնահատման գործող համակարգը
3.1 ԵՄ բյուջեի կատարման և վերահսկողության հիմնախնդիրներն ու արդյունավետության բարձրացումը
3.2 Բյուջետային ծախսերի և եկամուտների կառավարման արդյունավետության բարձրացման ուղիները
3.3 Բյուջետային մուտքերի նոր հնարավոր աղբյուրների գնահատումը

Եզրակացություններ

Հատված

Array

ԵՄ բյուջեի կատարման և վերահսկողության հիմնախնդիրներն ու արդյունավետությունը

Գրականության ցանկ

1. Լ. Բադանյան, Ֆինանսներ, դրամաշրջանառություն և վարկ, Երևան 2007թ.
2. Գ. Կիրակոսյան, Տնտեսագիտության տեսություն, Երևան 2009թ., էջ 325
3. Յու. Ալավերդյան, Բյուջետային համակարգի կատարելագործման հիմնախնդիրները, Երևան 2008թ., էջ 58
4. Զ. Թադևոսյան, Դ. Գալոյան, Միջազգային տնտեսական ինտեգրացիա, Երևան 2006թ.
5. Европейское Сообщество: регулирование интеграционных процессов, М.: Наука, 1986
6. Европейский Союз на пороге XXI века: выбор стратегии развития. /Под. ред. Ю.А. Борко и О.В. Буториной, М.: Эдиториал УРСС, 2001
7. Европейский Союз. Путеводитель. /Под ред. Буториной О.В., М.: Интердиалект +, 1998
8. Коровкин В.Ю. Европейская интеграция и региональная политика. М.: МЭ и МО. № 4 1999

Իմանալ աշխատանքի արժեքը /կամ՝ պատվիրել/