Կազմակերպության ֆինանսական ռեսուրսների ձևավորումը և արդյունավետ օգտագործման ուղիները

Գինը՝ 37000դրամ
Էջերի քանակը՝ 74էջ
Աշխատանքի տեսակը՝ Մագիստրոսական թեզ

Բովանդակություն

Ներածություն

Գլուխ 1. Ֆինանսական ռեսուրսների ձևավորման մոտեցումները շուկայական տնտեսության պայմաններում
1.1 Ֆինանսական ռեսուրսների էությունը և ձևավորման առանձնահատկությունները արտադրական կազմակերպություններում
1.2 Կապիտալի ներգրավման եղանակները
1.3 Կապիտալի կառուցվածքի և կազմակերպության շահաբաժնային քաղաքականության փոխկապվածությունը

Գլուխ 2. Կապիտալի կառավարման գործընթացը արտադրական կազմակերպություններում
2.1. Սեփական կապիտալի կառավարման առանձնահատկությունները
2.2 Փոխառու կապիտալի կառավարման առանձնահատկությունները
2.3 Կապիտալի օգտագործման արդյունավետության բարձրացման ուղիները

Եզրակացություն

Հատված

Array

Այս աշխատանքի հատվածը անհասանելի է։

Գրականության ցանկ

1. Բադանյան Լ.Հ. և ուրիշներ <<Ֆինանսներ, դրամաշրջանառություն և վարկ>>, Երևան 2010, <<Զանգակ – 97>>, 664 էջ
2. Բադանյան Լ.Հ. և ուրիշներ <<Արտադրական կազմակերպությունների ֆինասներ>> ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, <<Լիմուշ>> 2008, 419 էջ
3. Мозурова И.И., Романовский М.В. Условия прибыльной работы предприятия.- СПб, Изд-во СПбГУЭФ, 1992. С.44
4. Стоянова Е.С. Финансовый менеджмент: Учебно-практическое пособие.-М.: Перспектива
5. В.В. Бочаров., В.Е. Леонтьев ,Корпоративные финансы. Управление капиталомю. Планирование инвестиций. Бюджетирование; Москва. Минск. 2004 г.
6. Ա.Զ. Սարգսյան, Ռ.Պ. Համբարձումյան, Ա.Մ. Մարջանյան, Ն.Ս. Օգանեզովա և ուրիշներ:-<<Հաշվապահական հաշվառում>>, Երևան, <<Տնտեսագետ>> 2007
7. Ա. Սարգսյան, Կ. Առաքելյան, <<ՏՆտեսական գործունեության վերլուծություն>> Երևան 2005.

Իմանալ աշխատանքի արժեքը /կամ՝ պատվիրել/