Կրթական և կադրերի պատրաստման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում

Գինը՝ 51500դրամ
Էջերի քանակը՝ 103էջ
Աշխատանքի տեսակը՝ Մագիստրոսական թեզ

Բովանդակություն

Ներածություն

Գլուխ 1. Մարդկային կապիտալի մեջ ներդրումները
1.1. Մարդկային կապիտալ, աշխատանքային պոտենցիալ (ներուժ) և աշխատանքային ռեսուրսներ 1.2. Ներդրումները մարդկային կապիտալում

Գլուխ 2. Կրթական հիմնախնդիրները ՀՀ-ում
2.1. Կրթական զարգացումները ՀՀ-ում
2.2. Մասնագետների զբաղվածության և գործազրկության հարցերը ՀՀ աշխատանքի շուկայում

Գլուխ 3. Հայաստանը դեպի գիտելիքահենք տնտեսություն ուղղելու մարտահրավերները
3.1. Հայաստանում գիտելիքահենք տնտեսություն ձևավորելու նախադրյալները
3.2. Կրթական մոդելները, դրանց հնարավոր ներդրումը ՀՀ-ում

Եզրակացություն և առաջարկություններ

Հատված

Array

Այս աշխատանքի հատվածը անհասանելի է։

Գրականության ցանկ

1. Ա. Մելքումյան, Աշխատանքի շուկա, Երևան 2009թ,
2. Գ. Ե. Կիրակոսյան, Ի. Ե. Խլղաթյան, “Ընդհանուր տնտեսագիտության տեսություն”, Երևան 2000թ.
3. Հ. Գալստյան, Մտավոր կապիտալի ձևավորման առանձնահատկությունները և վերարտադրության հիմնախնդիրները’’ Երևան 2008
4. Մակրոտնտեսական կարգավորում, Հ. Բ. Ղուշչյանի խմբագրությամբ և ղեկավարությամբ, Երևան 2002թ
5. Հակոբջանյան Վ. և ուրիշներ, “Կրթական համակարգը և ազգի ուժը”, Երևան 2006թ.
6. Ն. Մ. Չիպուրին, “Տնտեսագիտության տեսության դասընթաց”,
7. “Աշխատանքի շուկան Հայաստանի Հանրապետությունում 2003-2007թթ. վիճակագրական ժողովածու”, ՀՀԱՎԾ, Երևան 2009
8. ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարության 2009թ. գործունեության հաշվետվություն

Իմանալ աշխատանքի արժեքը /կամ՝ պատվիրել/