ՀՀ ապահովագրական շուկա

Գինը՝ 50000դրամ
Էջերի քանակը՝ 100էջ
Աշխատանքի տեսակը՝ Մագիստրոսական թեզ

Բովանդակություն

Ներածություն

Գլուխ 1. Ապահովագրության տեղը և դերը տնտեսական համակարգում
1.1 Ապահովագրությունը որպես տնտեսական կատեգորիա
1.2 Ապահովագրության շուկայի հասկացությունը և նրա գործառույթները
1.3 Ապահովագրական շուկայի կառուցվածքը և նրա ներուժը

Գլուխ 2. ՀՀ ապահովագրական շուկան և նրա մասնակիցները
2.1 ՀՀ ապահովագրական շուկայի ձևավորումը և նրա ընթացիկ վիճակը
2.2 ՀՀ ապահովագրական շուկայի մասնակիցները և ՀՀ ապահովագրական շուկայի արդյունավետ գործունեությունն ապահովող ենթակառուցվածքները

Գլուխ 3. ՀՀ ապահովագրական շուկայի զարգացման խնդիրները և հեռանկարները
3.1 Ապահովագրական շուկայի զարգացման հիմնական գործոնները
3.2 Ապահովագրական շուկայի զարգացմանը խոչընդոտող հիմնախնդիրների կարգավորման ուղիները

Եզրակացություններ

Հավելվածներ

Հատված

Array

Այս աշխատանքի հատվածը անհասանելի է։

Գրականության ցանկ

Օրենքներ և նորմատիվային ակտեր
1. ՀՀ “Քաղաքացիական օրենսգիրք”, 54 գլուխ,
2. “Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին” ՀՀ օրենք,
3. Закон РФ “Об организации страхового дела в РФ”,
4. ՀՀ ԿԲ “Ապահովագրական գործունեության հիմնական տնտեսական նորմատիվների չափը, ձևավորման և հաշվարկման կարգը” կանոնակարգ 3/02
5. Financial Services & Markerts Act 2000, UK
6. Крюгер О. И., Федорова Т. А., Основы страхования, М.: Экономисть 2004г,
7. Сахирова Н.П., Страхование, Москва, “Издательство Проспект”, 2006г.,
8. Гомелля В.Б., Страхование, М.: “Маркет ДС”, 2006г.,
9. Шахов В.В., Страхование, М.: Юнити 2004г.,
10. Федорова М. Основы страховой деятельности. — М.: БЕК, 1999г.

Իմանալ աշխատանքի արժեքը /կամ՝ պատվիրել/