ՀՀ բնակչության վերարտադրության վիճակագրություն

Գինը՝ 32000դրամ
Էջերի քանակը՝ 64էջ
Աշխատանքի տեսակը՝ Մագիստրոսական թեզ

Բովանդակություն

Ներածություն

Գլուխ 1. Բնակչության վիճակագրության մեթոդաբանական հիմքերը
1.1 Բնակչության վերարտադրության տիպերի բնութագիրը
1.2 Բնակչության վերարտադրության վիճակագրական ցուցանիշների համակարգը

Գլուխ 2. ՀՀ բնակչության վերարտադրության վիճակի վիճակագրական վերլուծությունը
2.1 ՀՀ բնակչության ծննդի ինտենսիվության վիճակագրական վերլուծությունը
2.2 ՀՀ բնակչության մահացության գործընթացի վիճակագրական վերլուծությունը
2.3 ՀՀ բնակչության բնական աճի վիճակագրական վերլուծությունը

Գլուխ 3. ՀՀ բնակչության վերարտադրության վիճակագրության զարգացումները
3.1 Բնակչության վերարտադրության գործոնների վիճակագրական վերլուծությունը
3.2 Բնակչության ժողովրդագրական պատկերը բարելավելու միջոցները

Եզրակացություն

Հատված

Array

Այս աշխատանքի հատվածը անհասանելի է։

Գրականության ցանկ

1. В.М. Медков «Основы демографии», Москва 1985 г.
2. А.Я. Бояарский «Курс демографии», Москва 1985 г.
3. Մանասյան Մ., Մարգարյան Ռ., «Աշխարհի բնակչությունը» Երևան 2009թ.
4. Խոջաբեկյան Վ.Ե., «Հայաստանի բնակչության վերարտադրությունը և տեղաշարժերը» Երևան 2007թ.
5. Ֆահրադյան Մ., Բնակչության կառուցվածքի և վերարտադրության տարածաշրջանային հիմնախնդիրները ՀՀ-ում, Երևան 2010թ
6. Ֆահրադյան Մ., Գալստյան Կ., «Ժողովրդագրական խնդիրների ժողովածու» Երևան 1999թ.
7. «Անցման սոցիալական և ժողովրդագրական գինը», Երևան 2012թ.
8. Հայաստանի վիճակագրական տեղեկագիրք 2012թ.
9. Հայաստանի ժողովրդագրական ժողովածու-2012թ.

Իմանալ աշխատանքի արժեքը /կամ՝ պատվիրել/