Մակրոտնտեսական ցուցանիշների փոփոխության միտումները ՀՀ-ում և աշխարհում

Գինը՝ 24000դրամ
Էջերի քանակը՝ 48էջ
Աշխատանքի տեսակը՝ Դիպլոմային

Բովանդակություն

Ներածություն

Գլուխ 1. Մակրոտնտեսական ցուցանիշների փոփոխության միտումները ՀՀ-ում և աշխարհում
1.1. Մակրոտնտեսական հիմնական ցուցանիշների փոփոխության կանխա¬տեսումներն աշխարհում
1.2. ՀՀ մակրոտնտեսական հիմնական ցուցանիշների փոփոխության միտումները 2000-2009թթ.
1.3. ՀՀ տնտեսության իրական հատվածը բնութագրող ցուցանիշների փոփոխության միտումները 2000-2009թթ

Գլուխ 2. ՀՀ և այլ երկրների մակրոտնտեսական ցուցանիշների փոխառնչությունները
2.1. ՀՀ մակրոտնտեսական ցուցանիշների կանխատեսման միտումների և այլ երկրների տնտեսությունների զարգացման փոխառնչու¬թյունները
2.2. ՀՀ մակրոտնտեսական ցուցանիշների կանխատեսման միտումները և տնտեսության զարգացման գերակայությունները

Եզրակացություններ և առաջարկություններ

Հատված

Array

Այս աշխատանքի հատվածը անհասանելի է։

Գրականության ցանկ

1. ՀՀ 2006 — 2008 թթ Պետական միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիր, Երևան, 2010թ
2. ՀՀ 2011 — 2013 թթ Պետական միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիր, Երևան, 2010թ
3. Համաշխարհային բանկի զեկույց, 2009թ.
4. Վ. Հարությունյան, Վ. Խաչատրյան, Ճգնաժամ. Մակրոտնտեսական իրավիճակն աշխարհում և Հայաստանում, 2010թ
5. Հ. Ղուշչյան, Մակրոտնտեսական կարգավորում ուսումնական ձեռնարկ, Երևան 2001թ.
6. www.cba.am
7. www.noravanq.am
8. www.armstat.am
9. www.b24.am
10. www.gov.am

Պատվիրել այս աշխատանքը