Մանկավարժական պրակտիկան որպես ուսանողների մասնագիտական կայացման միջոց

Գինը՝ 36500դրամ
Էջերի քանակը՝ 73էջ
Աշխատանքի տեսակը՝ Մագիստրոսական թեզ

Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. Մանկավարժական պրակտիկայի դերը ուսանողների մասնագիտական կայացման գործում
1.1 Մանկավարժական պրակտիկայի նշանակությունը, տեսակները և կազմակերպման համակարգը
1.2 Ուսանաղոների մանկավարժական պրակտիկան՝ որպես մասնագետի կայացման գրավական-
Գլուխ 2. Հետազոտական մաս։ Մանկավարժական պրակտիկայի և ուսանողների մասնագիտական կայացման փոխկապվածությունը
2.1.Հետազոտական աշխատանքի կազմակերպումը և ընթացքը
2.2.Հետազոտության արդյունքների վերլուծությունն ու ամփոփումը
Եզրակացություն
Գրականության ցանկ
Հավելվածներ

Հատված

Array

Կրթական համակարգում համալիր արդիականացման անհրաժեշտության կողքին եղել և մնում է կադրերի հիմնախնդիրը. կադրերի խնդրում հակասություն կա առկա պահանջների և առաջարկի միջև: Զարգացող ու փոփոխական աշխարհում մասնագիտության ճիշտ ընտրությունը, թերևս, ամենակարևոր հարցն է: Պրակտիկայի կարևորությունը հատկապես շեշտադրվել է վերջին մի քանի տարիներին՝ մանկավարժական պրակտիկայի միջազգային փորձը հաշվի առնելով: Նպատակը՝ ուսանողին կողմնորոշել կոնկրետ, ակտիվ գործունեության, բացահայտել մանկավարժական կրթության գործընթացի իմաստը: ՀՊՄՀ-ում համակարգային փոփոխություններ են իրականացվում մասնավորաբար շարունակական պրակտիկայի առումով. Կադրային ճիշտ քաղաքականություն վարելու արդյունքում դպրոցն իր համար կադրեր ընտրելու հնարավորություն է ստեղծում, և հակառակը՝ բուհը ակնկալում է իր կադրերը դպրոցից ընտրել, համապատասխան տեղեր հատկացնել դիմորդների համար` օգտագործելով սեփական քարոզչամեքենան, ներկայանալով իր արդի կրթահամակարգով:

Գրականության ցանկ

1. Ասատրյան Լ. Թ., Հակոբյան Գ. Հ., Մանկավարժական հետազոտությունների մեթոդաբանություն, ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, 2011:
2. Բուդաղյան Ա. Ս., Կարաբեկյան Ս. Բ., Կոմպետենցիաների ձևավորմանն ուղղված կրթական ծրագրերի կառուցում և իրականացում։ Մեթոդական ուղեցույց: Բարձրագույն կրթության ռազմավարական հետազոտությունների ազգային կենտրոն, Երևան, 2010:
3. Գյուլամիրյան Ջ., Միքայելյան Ա. «Մանկավարժական պրակտիկան տարրական դասարանների ուսուցիչների պատրաստման համակարգում» Երևան 2018
4. Գևորգյան Ս. Ռ., Սարգսյան Վ. Ժ., Արամյան Լ. Ռ., Ուսումնառողների պրակտիկայի կազմակերպման գործընթացի բարելավման ուղեցույց, -Եր.: ՀՊՄՀ, 2012:
5. Հակոբյան Գ. Հ., Մանկավարժական պրակտիկայի ուղեցույց: Մեթոդական ձեռնարկ, Երևան, 2017:
6. Մակարենկո Ա., Մանկավարժական ընտիր երկեր, Երևան, 1950:
7. Շանթ Լ., Երկեր (Կրթութիւնը ընդհանրապէս), Պեյրութ, հ. 6, 1951:

Իմանալ աշխատանքի արժեքը /կամ՝ պատվիրել/