Սոցիալական ապահովագրության զարգացումը ՀՀ-ում

Գինը՝ 29500դրամ
Էջերի քանակը՝ 59էջ
Աշխատանքի տեսակը՝ Դիպլոմային

Բովանդակություն

Ներածություն

Գլուխ 1. Ապահովագրության տնտեսական բովանդակությունը, հիմնական գործառույթները եվ ապահովագրական շուկան բնութագրող ցուցանիշները
1.1 Ապահովագրության էությունը որպես տնտեսական կատեգորիա և հիմնական գործառույթները
1.2 Ապահովագրության ծագումը և զարգացման էվոլյուցիան
1.3 Ապահովագրական շուկան և նրա մասնակիցները
1.4 ՀՀ ապահովագրական շուկան, բնութագրող ցուցանիշները և զարգացման ներկայիս միտումները

Գլուխ 2. Ապահովագրական շուկայի զարգացման գործոնները եվ կարգավորման նախապայմանները հհ-ում
2.1 ապահովագրական շուկայի զարգացումը բնութագրող հիմնական ցուցանիշները
2.2 ապահովագրական շուկայի կարգավորումը որպես շուկայի զարգացման անհրաժեշտ նախապայման

Եզրակացություններ և առաջարկություններ

Հատված

Array

Այս աշխատանքի հատվածը անհասանելի է։

Գրականության ցանկ

1. “Страхование: принципы и практика” Девид Бланд, Москва: “Финансы и статистика” 2000г., стр. 23-25, 131
2. “Страхование” Шахов В. В., Москва: Юнити, 2000г., стр. 13-14, 50-53
3. “ВВедение и страхования” Шахов В. В., Москва: “Финансы и статистика” 2000г., стр. 232
4. “Основы страхования” Гвозденко А. А., Москва: стр 8-10
5. “Обзор страховых рынков ведуших стран Азии” Адамчук Х. Г., Юлзащев Р. Т., Москва: Анкил, 2001г., стр 11-14, 23, 104
6. “Страхование жизни” Юлдашев Р. Т., Москва 1994г., стр 7
7. “Очерки зарубежнего страхования” Плешков А. П., Орлова И. В., Москва: 1997г., стр. 5
8. “Страхование и перестрахование” Журавлев Ю. М., Секерж И. К., Москва 2000г, стр. 32

Իմանալ աշխատանքի արժեքը /կամ՝ պատվիրել/