Վարկային գործընթացի առանձնահատկությունները և կատարելագործման ուղիները «Հայբիզնեսբանկի» օրինակով

Գինը՝ 35000դրամ
Էջերի քանակը՝ 70էջ
Աշխատանքի տեսակը՝ Դիպլոմային

Բովանդակություն

Ներածություն

Գլուխ 1. Վարկը և վարկային հարաբերությունները
1.1 Վարկերի տնտեսագիտական էությունը և ձևերը
1.2 Վարկի տեսակները և նշանակությունը

Գլուխ 2. Բանկային վարկային գործընթացը և կատարելագործման ուղիները
2.1 Բանկային վարկային գործընթացը և առանձնահատկությունները
2.2 Առևտրային բանկերի վարկային գործառույթները

Գլուխ 3. Վարկային գործընթացի առանձնահատկությունները և կատարելագործման ուղիները “Հայբիզնեսբանկի” օրինակով
3.1 “Հայբիզնեսբանկի” գործունեությունը և առանձնահատկությունները
3.2 Վարկային գործընթացի առանձնահատկությունները “Հայբիզնեսբանկում”
3.3 Վարկային գործընթացի կատարելագործման ուղիները “Հայբիզնեսբանկում”

Եզրակացություն

Հատված

Array

Այս աշխատանքի հատվածը անհասանելի է։

Գրականության ցանկ

1. О.И.Лаврушин, О.Н. Афанасьева, С.Л.Корниенко, Банковское дело, уч. пособие, М., 2005 г.,
2. Общая теория денег и кредита, ЮНИТИ, 1995,
3. Банковское дело, изд. Омега-Л, М., 2005г.
4. Կ. Աբգարյան, Առևտրային բանկերի էությունն ու գործառույթները, Երևան 2006թ.
5. Լ. Բադանյան և ուրիշներ, Ֆինանսներ, դրամաշրջանառություն և վարկ, Երևան 2007թ.,
6. “Հայբիզնեսբանկ” ՓԲԸ — ի տարեկան հաշվետվություն, 2009թ.
7. “Հայբիզնեսբանկ” ՓԲԸ — ի վարկային քաղաքականություն, 2008թ.
8. www.b24.am
9. www.finport.am
10.www.armbanks.am

Իմանալ աշխատանքի արժեքը /կամ՝ պատվիրել/