Ֆինանսական ռեսուրսների օպտիմալ բաշխումը ՀՀ կապի ճյուղի ձեռնարկությունների ֆինանսական ցուցանիշների արդյունավետության բարձրացման հիմնական ուղիները

Գինը՝ 13000դրամ
Էջերի քանակը՝ 26էջ
Աշխատանքի տեսակը՝ Դիպլոմային

Բովանդակություն

Գլուխ 2. Ֆինանսական ռեսուրսների օպտիմալ բաշխումը ՀՀ կապի ճյուղի ձեռնարկությունների ֆինանսական ցուցանիշների արդյունավետությանբարձրացման հիմնական ուղիները
2.1 Ֆինանսական ռեսուրսների բաշխումը դինամիկ ծրագրավորման մոդելի կիրարկմամբ
2.2 Ֆինանսական ռեսուրսների բաշխման արդյունավետության ցուցանիշների համեմատական վերլուծություն
2.3 ՀՀ կապի ոլորտում ձեռնարկությունների դինանսական արդյունավետության բարձրացման ուղիները օգտագործված գրականություն

Հատված

Array

Տնտեսական պրոցեսների դինամիկությամբ, նրանց պարամետրեի փոփոխականությամբ և կառուցվածքային հարաբերություններից ծնվումէ մեկ այլ խնդիր: Դրա հետևանքով տնտեսագիտական խնդիրները անհրաժեշտ է մշտապես պահել ուշադրության կենտրոնում, անհրաժեշտ է մշտապես ունենալ նոր տվյալների կայուն հոսք: Քանի որ տնտեսական պրոցեսների դիտումները և փորձնական տվյալների վերամշակումն սովորաբար զբաղեցնում են բավականին շատ ժամանակ, ապա տնտեսագիտության մեջ մաթեմատիկական մոդելների կառուցման ժամանակ պահանջվում է ուղղել ելքային ինֆորմացիան` նրա ուշացումը հաշվի առնելով: Ժամանակային գործոնի արատցոլման միջոցով տնտեսա-մաթեմատիկական մոդելնելը բաժանվում են վիճակագրական և դինամիկական մոդելների: Վիճակագրական մոդելներում բոլոր կախվածությունները վերաբերվում են մի պահի կամ ժամանակաշրջանի: Դինամիկական մոդելները բնութագրում են տնտեսական պրոցեսների փոփոխությունը ժամանակի ընթացքում: Ըստ տվյալ ժամանակահատվածի տևողության տարբերում են կարճաժամկետ` մինչև մեկ տարի,մջին ժամկետի` մինչև հինգ տարի, և երկարաժամկետ` տաս և ավելի տարիներ, կանխատեսումներն ու պլանավորումը: Ինքը ժամանակը տնտեսա-մաթեմատիկականբ մոդելներում կարող է փոփոխվել կամ անընդհատ կամ դիսկրետ:

Գրականության ցանկ

1. Լ.Հ. Բադանյան, «Արտադրական կազմակերպության ֆինանսներ», Երևան 2008
2. Լ.Հ. Բադանյան, «Ֆինանսներ և վարկ», Երևան 2003
3. Беллман Р. Динамическое программирование. — М.: Издательство иностранной литературы, 1960.
4. Мур Д., Уэдерфорд Л. Экономическое моделирование в Microsoft Excel. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2004.
5. Кобиляцький Л.С. Управління проектами: Навч. посіб. – К.: МАУП, 2002. – 200с.
6. Лапкина И.А. Управление проектами. Тексты лекций. – Одесса: 2002. – 131с.
7. Савицкая В.Г., Экономический анализ /11-е изд., испр. и доп./. М., ,,Новое знание”, 2005, էջ 543-573:
8. Пястолов С.М., Экономический анализ деятельности предприятия. М., 2002:
9. Пястолов С.М., Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия. М., 2004:

Իմանալ աշխատանքի արժեքը /կամ՝ պատվիրել/