Ֆունկցիոնալ կախվածության գաղափարի ձևավորումը տարրական դասարանների մաթեմատիկայի ուսուցման գործընթացում

Գինը՝ 23500դրամ
Էջերի քանակը՝ 47էջ
Աշխատանքի տեսակը՝ Դիպլոմային

Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. Ֆունկցիոնալ կախվածության գաղափարի ուսումնասիրություն
1.1 Ֆունկցիոնալ կախվածության գաղափարը մաթեմատիկայում
1.2 Ֆունկցիոնալ կախվածություն հասկացության պատմական զարգացումը և ժամանակակից գիտական մեկնաբանությունը
1.3 «Ֆունկցիոնալ կախվածություն» հասկացությունը հոգեբանամանկավարժական գրականութան մեջ
Գլուխ 2. Ֆունկցիոնալ կախվածության գաղափարի ձևավորումը տարրական դասարանների մաթեմատիկայի ուսուցման գործընթացում
2.1 Տարրական դպրոցում հանրահաշվական հասկացությունների ներդրման հոգեբանական հիմքերը
2.2 Տարրական դասարաններում ֆունկցիոնալ կախվածության գաղափարի ուսուցման մեթոդիկան և մանկավարժական տեխնոլոգիաները
2.3 ֆունկցիոնալ կախվածության գաղափարի ձեվավորմանն ուղղված վարժությունների տեսակները: Ֆունկցիայի որոշում
2.4 Ֆունկցիոնալ կախվածության օրինակները իրական գործընթացներում և երևույթներում
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ

Հատված

Array

Ֆունկցիոնալ կախվածության հասկացությունը մաթեմատիկական գիտության գլխավոր գաղափարներից մեկն է, ուստի տարրական դասարաններում ֆունկցիոնալ կախվածության գաղափարի ձևավորումը կարևոր խնդիր է ուսուցչի նպատակային գործունեության մեջ երեխաների մաթեմատիկական մտածողության և ստեղծագործական գործունեության զարգացման գործում: Ֆունկցիոնալ մտածողության զարգացումը ներառում է, առաջին հերթին, նոր կապեր հայտնաբերելու ունակության զարգացում, ընդհանուր ուսուցման մեթոդների և հմտությունների տիրապետում: Ֆունկցիոնալ կախվածության հայեցակարգի ձևավորումը նպաստում է մտավոր գործունեության ձևավորմանը և անհատի ինտելեկտուալ հատկությունների ուսուցմանը: Նման ուղղվածությամբ աշխատանքները արտահայտվում են աշակերտին առաջարկած խնդիրների բնույթով: Նախնական մաթեմատիկական դասընթացի նյութը պարունակում է բավարար քանակի օրինակներ, որոնցում կարելի է բացատրել մի մեծության կախվածությունը մյուսից։ Դրանք առկա են, մասնավորապես, հավասարումների կազմման և լուծման, օպտիմալացման և համադրական խնդիրներում, ուղիղ և հակադարձ կապ ունեցող մեծություններ պարունակող խնդիրներում, աղյուսակների, թվային առանցքի և կոորդինատային հարթության օգտագործման հետ կապված խնդիրներում:

Գրականության ցանկ

1. «Մաթեմատիկա» ուսումնական առարկայի ծրագիր և չափորոշիչ (1-4-րդ դասարան), 2012թ.
2. «Մաթեմատիկա» ուսումնական առարկայի ծրագիր և չափորոշիչ (5-6-րդ դասարան), 2012թ.
3. Սոկրատ Մկրտչյան, «Մաթեմատիկա»,ուսուցչի ձեռնարկ,I–IV դաս,Թեմատիկ պլանավորում, թեմատիկ գրավոր առաջադրանքներ, գործնական առաջադրանքներ, 2016
4. «Մաթեմատիկա -2»,Ս.Մկրտչյան, «Զանգակ-97»,2017
5. «Մաթեմատիկա -3», Ս.Մկրտչյան, «Զանգակ-97»,2017
6. «Մաթեմատիկա -4», Ս.Մկրտչյան ,«Զանգակ-97»,2018
7. «Մաթեմատիկա 5», Բ. Նահապետյան, Ա. Աբրահամյան, «Մանմար» ՓԲԸ,2015
8. «Մաթեմատիկա 6», Բ. Նահապետյան, Ա. Աբրահամյան, ՄԱՆՄԱՐ, 2012:
9. «Մաթեմատիկա» ուսումնական առարկայի չափորոշիչ և ծրագիր, (1-4, 5-6 դասարաններ) 2011

Իմանալ աշխատանքի արժեքը /կամ՝ պատվիրել/