Ժամանակակից ֆինանսական ճգնաժամերի առանձնահատկությունները և ազդեցությունը համաշխարհային տնտեսության վրա

Գին՝ 21500դրամ
Էջերի քանակ՝ 43էջ
Աշխատանքի տեսակ՝ Դիպլոմային
Աշխատանքի ID` 16345

Բովանդակություն

Ներածություն

Գրականության ակնարկ

Հետազոտության մեթոդաբանություն

Վերլուծություն

Եզրակացություններ և առաջարկություններ

Օգտագործված գրականության ցանկ

Հատված

Տնտեսական հարաբերությունների զարգացման պատմությունը վկայում է, որ ճգնաժամերը հանդիսանում են սոցիալ-տնտեսական համակարգերի զարգացման գործընթացի անբաժան մասը: Տնտեսական աճի և անկման պարբերաբար կրկնվող իրավիճակները առաջանում են ցանկացած տիպի սոցիալ-տնտեսական համակարգերում՝ անկախ դրանց առանձնահատկություններից ու կառավարման բնույթից: Հետևաբար, այդպիսի համակարգերի կառավարման արդյունավետությունը կախված կլինի նաև վերջիններիս հակաճգնաժամային կարգավորման արդյունավետությունից: Այս առումով մեծապես կարևորվում է պետությունների դերը՝ արդյունավետ հակաճգնաժամային կարգավորում իրականացնելու գործում:

Գրականության ցանկ

 1. Ավանեսյան Վ., հարցազրույց «CIVILNET» լրատվականին, 15.04.2020, https://bit.ly/2xAl6Qm, 10.03.2024.
 2. Գաբրիելյան Վ., հարցազրույց «Երկիր Մեդիա» հեռուստաընկերությանը, 08.04.2020, https://bit.ly/3aTO0bG, 10.03.2024.
 3. Եղիազարյան Ա., «Հայաստանի տնտեսության կառուցվածքային վերլուծությունը (հատվածային, զբաղվածության և եկամտային ասպեկտներ)», 21-րդ ԴԱՐ», թիվ 3 (55), 2014թ., էջ 42.
 4. Խաչատուրյան Վ., «ՀՀ տնտեսության կառուցվածքային փոփոխությունները և դրանց գնահատումը», Բանբեր ՀՊՏՀ 2019.3, էջ 66-67.
 5. Խաչիկյան Ս., Քթոյան Ա., Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի ազդեցությունը ՀՀ տնտեսության վրա, էջ 8.
 6. ՀՀ Սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2020թ. հունվար-մարտ ամիսներին.
 7. Հերգնյան Ս., Հայաստանի բանկերում երկարաձգված վարկերը վերջին հինգ տարիների ամենաբարձր կշռին են հասել, 26.02.2021, https://hetq.am/hy/article/127961, 10.03.2024.
 8. Նոր կորոնավիրուսի (COVID-19) հարուցած ճգնաժամի հաղթահարման միջոցառումները աշխարհում և Հայաստանում. համեմատական վերլուծություն, Լույս հիմնադրամ, Երևան 2020, Էջ 20.
 9. Վարկային պորտֆելի կառուցվածքը եվ խնդրահարույց բնութագրերը ՀՀ ֆինանսական համակարգում, Լույս հիմնադրամ, Երևան 2020, էջ 28.
 10. Սինանյան Ա., ՀՀ Ապահովագրական շուկայի ցուցանիշները մինչև 2020թ․ 3-րդ եռամսյակ, 09.11.2020, https://insurebusiness.am/, 10.03.2024.
 11. Махмутов А.Х. Мировому финансово-экономическому кризису — год: уроки и выводы // Экономика и управление: научно-практический журнал. — 2009. — № 5. — С. 4.
Պատվիրել/