Հայկական հարցը երկրորդ աշխարհամարտից հետո մինչև Խորհրդային Միության փլուզումը

33500դրամ
67էջ
Դիպլոմային

Վերջին տասնամյակներում ժամանակակից բազմաթիվ հետազոտողների կողմից նորովի ուսումնասիրվում և վեր են հանվում Հայկական հարցի բովանդակության նոր մանրամասներ` կենտրոնանալով այս կամ …

Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրական դատարանի իրավասությունը որպես բարձրագույն ընտրական դատարան

25000դրամ
50էջ
Դիպլոմային

Հայաստանի Հանրապետությունում ժողովրդավարական, իրավական պետության կառուցման գործընթացն ուղղորդող կարևոր գործոններից են հնարավորինս կատարյալ ընտրական օրենսդրությունը և ընտրական համակարգը: Գործնական հետազոտությունները …

Համակարգչային խաղերի և հեռախոսային հավելվածների դերը սովորողների անգլերեն հաղորդակցական կարողությունների զարգացման գործընթացում

15000դրամ
30էջ
Դիպլոմային

Այսօր սովորողների և աշխատանք փնտրողների առջև դրված կարևորագույն առաջադրանքներից ու նպատակներից մեկը անգլերենի իմացությունն է: Օտար լեզվի դասավանդումը բարդ և …

Կառավարման էֆֆեկտիվության գնահատման և չափման մեթոդները ՀՀ-ում՝ արդյունաբերության ոլորտում

31500դրամ
63էջ
Դիպլոմային

Կառավարման մեթոդաբանությունը և արդյունավետությունը մենեջմենթի տեսության հիմնարար կատեգորիաներից են: Կարելի է պնդել, որ կառավարման գործընթացը արդյունավետ է, այսինքն՝ ստացված արդյունքները …

Դեռահասների ինքնագնահատականի և ուսումնական առաջադիմության առանձնահատկությունները

21000դրամ
42էջ
Դիպլոմային

Դեռահասի օրգանիզմում կատարվող կազմաբնախոսական էական փոփո-խությունները երկար ժամանակի ընթացքում հիմք են հանդիսացել այնպիսի տեսությունների առաջ քաշման համար, ըստ որոնց դեռահասի …

Գործարարության ծրագրի մշակումը զբոսաշրջային կազմակերպությունում «Լոռե Թրավել» կազմակերպության օրինակով

35500դրամ
71էջ
Դիպլոմային

Պլանավորումը՝ որպես կառավարման կարևորագույն գործառույթ, հնարավորություն է ընձեռում պարզել կազմակերպության արդեն նվաճված մակարդակը, որոշել զարգացման նպատակը և խնդիրները, հստակեցնել սահմանված …