Առևտրի համաշխարհային կազմակերպության գործառույթներն ու մարտահրավերները

40500դրամ
81էջ
Մագիստրոսական թեզ

Աշխատանքում մենք ներկայացրել ենք համաշխարհային առևտրա-տնտեսական ոլորտը կարգավորող մի խոշոր կազմակերպություն՝ Առևտրի համաշխարհային կազմակերպության (այսուհետև՝ ԱՀԿ) գործունեությունը, նրա կառուցվածքը, առանձնահատկությունները, …

Տնտեսական ակտիվության կենտրոնացման միտումները և տարածքային անհամաչափ զարգացման գնահատումը ՀՀ-ում

39500դրամ
79էջ
Մագիստրոսական թեզ

ՀՀ տնտեսական զարգացման վիճակի, կառուցվածքի և դինամիկայի ուսումնասիրությունը սերտորեն կապված է դրա տարածքային տեղաբաշխման հարցերի հետ: Ուստի ՀՀ տնտեսությունը գնահատելիս …

Սոցիալական մարքեթինգի զարգացման ուղիները ՀՀ-ում (կազմակերպության օրինակով)

40000դրամ
80էջ

Ժամանակակից հասարակությունների քաղաքական կյանքում քաղաքացիների համընդհանուր շահերն ու պահանջմունքները չեն կարող իրացվել միայն պետական իշխանության ինստիտուտների կամ քաղաքական կուսակցությունների միջոցով: …

Մաքսային հսկողության արդյունավետությունը և դրա բարձրացման խնդիրները ԵԱՏՄ շրջանակներում

39000դրամ
78էջ
Մագիստրոսական թեզ

Արտաքին տնտեսական գործունեությունը (ԱՏԳ) և առաջին հերթին արտաքին առևտուրը կապված են ինչպես իրավաբանական, այնպես էլ ֆիզիկական անձանց կողմից երկրի մաքսային …

Մաքսային կանոնների խաղտումը և դրանց վերաբերյալ վարչաիրավական գործընթացները ՀՀ-ում

41000դրամ
82էջ
Մագիստրոսական թեզ

Արտաքին տնտեսական հարաբերություններում մաքսային իրավահարաբերությունների մասնակիցները միշտ չէ, որ մաքսային գործառույթներն իրականացնում են սահմանված իրավական ակտերի պահանջներին համապատասխան: Հաճախակի նրանց …

Մանկավարժական պրակտիկան որպես ուսանողների մասնագիտական կայացման միջոց

36500դրամ
73էջ
Մագիստրոսական թեզ

Կրթական համակարգում համալիր արդիականացման անհրաժեշտության կողքին եղել և մնում է կադրերի հիմնախնդիրը. կադրերի խնդրում հակասություն կա առկա պահանջների և առաջարկի …