Մանկավարժական պրակտիկան որպես ուսանողների մասնագիտական կայացման միջոց

36500դրամ
73էջ
Մագիստրոսական թեզ

Կրթական համակարգում համալիր արդիականացման անհրաժեշտության կողքին եղել և մնում է կադրերի հիմնախնդիրը. կադրերի խնդրում հակասություն կա առկա պահանջների և առաջարկի …

ՀՀ տնտեսության արտաքին մրցունակության բարձրացման խնդիրները և դրանց վիճակագրական վերլուծությունը

38500դրամ
77էջ
Մագիստրոսական թեզ

Միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ժամանակակից փուլում յուրաքանչյուր պետության համար լուրջ հիմնախնդիր է ազգային տնտեսության մրցունակության ապահովումը, որը բնութագրում է տնտեսական համակարգի …

ՀՀ նախագահը որպես պետության գլուխ (համեմատական-սահմանադրական վերլուծություն)

36500դրամ
73էջ
Մագիստրոսական թեզ

Հայաստանի Հանրապետության անկախացումից հետո հրամայական էր դարձել պետության ու իշխանության կազմակերպման հայրենական մոդելի մշակման պա¬հանջը: Հայաստանի Հանրապետության պետականության կայացումը պահանջում …