Разработка новых проектов и программ обслуживания экотуристов в РА

45000դրամ
75էջ
Մագիստրոսական թեզ

Общество непрерывно изменяется, и общественно-финансовые изменения воздействуют на туризм. Для туристского сектора очень принципиально поставить данные конфигурации на ранней стадии. …

Մարդկային ռեսուրսների կառավարման հիմնախնդիրները Երևան քաղաքում

41000դրամ
82էջ
Մագիստրոսական թեզ

Մրցունակ և ազատական տնտեսության ձևավորման գործընթացը Հայաստանի Հանրապետությունում բնութագրվում է սոցիալ-տնտեսական և քաղաքական նոր զարգացումներով: Ազգային տնտեսության արդյունավետ կառուցվածքի կայացմանը …

Միգրացիոն հոսքերի կառավարման կատարելագործումը տարածաշրջանային զարգացումների ներքո

44500դրամ
89էջ
Մագիստրոսական թեզ

Ժամանակակից համաշխարհային տնտեսության բնորոշ հատկանիշներից է բնակչության լայնածավալ միգրացիան, և, առաջին հերթին, աշխատանքային միգրացիան՝ մարդկանց շարժը, կապված բնակության վայրի և …

Ներդրումային քաղաքականությունը մասնավորեցման գործընթացում

37000դրամ
74էջ
Մագիստրոսական թեզ

Ներդրումները դրական ազդեցություն ունեն ցանկացած երկրի տնտեսության զարգացման գործում, հատկապես` անցումային շրջանի և զարգացող երկրների տնտեսություններում: Ներդրումները տնտեսագիտական եզրույթ (կատեգորիա) …

Շահութաբերության բարձրացման ուղիները «Արարատբանկ» ԲԲԸ-ում

45500դրամ
91էջ
Մագիստրոսական թեզ

Պատկերացնել շուկայական հարաբերությունները առանց «շահույթ» հասկացության ուղղակի անհնար է: Ցանկացած գործունեություն ծավալվում է որոշակի նպատակի հասնելու համար, իսկ ցանկացած տնտեսական …

Պաշարների կառավարման առանձնահատկությունները Երևանի կոնյակի գործարանի օրինակով

41500դրամ
83էջ
Մագիստրոսական թեզ

Ժամանակակից շուկայական տնտեսության պայմաններում բավականին արդիական են դարձել պաշարների ձևավորման և դրանց արդյունավետ օգտագործման խնդիրները: Արտադրական պաշարները իրենցից ներկայացնում են …

Տնտեսական հոգեբանության հիմնադրույթները

36500դրամ
73էջ
Մագիստրոսական թեզ

Տնտեսական հոգեբանություն, նոր ուղղություն է ինչպես հոգեբանների, այնպես էլ տնտեսագետների ժամանակակից հետազոտություններում: Այս գիտությունն ավելի քան 100 տարի զարգացել է …

Ֆինանսական ինստիտուտների կայացման, զարգացման և դրսևորման առանձնահատկությունները ՀՀ-ում

37500դրամ
75էջ
Մագիստրոսական թեզ

Զարգացած տնտեսություն ունեցող երկրների ֆինանսական համակարգերի պատմությունը վկայում է, որ ֆինանսական միջնորդությունը խորանում է փուլ առ փուլ, ընդ որում՝ յուրաքանչյուր …

ՀՀ-ում գործազրկության վիճակագրական վերլուծություն

38000դրամ
76էջ
Մագիստրոսական թեզ

Զբաղվածության ոլորտը երկրի սոցիալ-տնտեսական զարգացման ներքին անվտանգության ու կայունության ապահովման գրավականներից մեկն է: Զբաղվածության կառուցվածքը հեռանկարում փոփոխման է ենթարկվում և …

Հարկային քաղաքականության արդյունավետության բարձրացման հիմնական ուղղությունները ՀՀ-ում

40000դրամ
80էջ
Մագիստրոսական թեզ

Երկրի հարկային քաղաքականությունն իրենից ներկայացնում է պետության կողմից հարկերի ոլորտում իրականացվող միջոցառումների ու գործիքների ամբողջությունը: Հարկային քաղաքականությունը զգալի ազդում է …