Թրեյնինգավարի մասնագիտական էթիկան

2600դրամ
13էջ
Կուրսային

Հոգեբանական օգնություն, հոգեբանության գործնական կիրառման բնագավառ է, որն ուղղված է մարդկանց սոցիալ-հոգեբանական կոմպետենտության բարձրացմանը, անձին, խմբին կամ կազմակերպությանը հոգեբանական օգնություն …

Ժամանակակից էթոլոգիական տեսություններ

1400դրամ
7էջ
Ռեֆերատ

Էկոլոգիական տեսությունները վերաբերվում են մարդաբանության ոլորտին, նվիրված են վարքային մարդաբանությանը, որը ձևակերպված է որպես «մարդու էթոլոգիա»։ Նոր զարգացող գիտաճյուղ է, …