Բնական ռեսուրսների արդյունքահանման և վերամշակման կառավարման ուղղությունները ՀՀ-ում

32500դրամ
65էջ
Մագիստրոսական թեզ

Ներկայումս մարդկությանը հատկապես մտահոգում է չվերականգնվող ռեսուրսներով ապահովվածության խնդիրը: Այդ ռեսուրսները օգտակար հանածոներն են` տարբեր տեսակի հումքային և վառելիքային ռեսուրսները: Արդեն եզակի չեն այն դեպքերը, երբ  առանձին երկրներում և նույնիսկ համաշխարհային մասշտաբով այդ ռեսուրսների պակասը հասցրել է ճգնաժամի: Ռեսուրսների համամոլորակային հիմնախնդրի երկրորդ կողմը, ինչպես ասվեց, դրանց արդարացի բաշխումն է աշխարհի երկրների միջև: Սրա հիմքում ընկած է բնական ռեսուրսների պաշարների և նրանց պահանջարկի խիստ անհամաչափ բաշխումը: Դրանց հիմնական, գլխավոր պաշարները կենտրոնացված են հիմնականում կախյալ, նոր զարգացող երկրներում, մինչդեռ սպառումը` արդյունաբերական առումով բարձր զարգացած երկրներում:

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐՆ ՈՒ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ ԴՊՐՈՑՈՒՄ

38000դրամ
76էջ
Մագիստրոսական թեզ

Անվիճելի է, որ ժամանակակից պայմաններում երբեք չի կարելի ուսուցումը մեկնաբանել որպես սովորողների մեջ միայն գիտելիքների, կարողությունների և հմտությունների որոշակի համակարգի …

Ընտրական մարմինների գործառույթները տեղական և համապետական ընտրությունների ժամանակ

33000դրամ
66էջ
Մագիստրոսական թեզ

Ընտրությունների սկզբնավորումից առ այսօր ընտրական իրավունքն իր էությամբ ու կարևորությամբ միշտ էլ եղել է քաղաքական գործիչների և մասնագետների ուշադրության կենտրոնում: …

Մաքսային հսկողության ձևերը, դրանց օրենսդրական կարգավորման առանձնահատկությունները

39000դրամ
78էջ
Մագիստրոսական թեզ

Շուկայական տնտեսության զարգացման հետ շատ երկրներ, այդ թվում և Հայաստանը խորապես մտահոգված է անօրինական արտադրության, թմրանյութերի պահանջարկի մասշտաբներով և զարգացման …

Սփյուռքի կառույցների կազմակերպման առանձնահատկությունները (ԱՄՆ-ում հայկական սփյուռքի կազմակերպությունների օրինակով)

36500դրամ
73էջ
Մագիստրոսական թեզ

Սփյուռքի ինքնակազմակերպման գործում կենսական անհրաժեշտություն են կազմակերպական կառույցները, որոնց միջոցով է վերջինս որպես կենդանի օրգանիզմ իրականացնում իր գործունեությունը։ Այս տեսակետից …

Մեծ տվյալների բազաների ներդրման և թվայնացման հիմնախնդիրները ՀՀ առողջապայության համակարգում

36500դրամ
73էջ
Մագիստրոսական թեզ

Առողջապահությունը սոցիալական, պետական և բժշկական միջոցառումների ամբողջություն է, որը ապահովում է բնակչության առողջության պահպանումը, հիվանդությունների կանխարգելումը և բուժումը: Առողջապահության բնույթը, …

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԵՎ ԲԱՐԵՎԱՐՔՈՒԹՅԱՆ ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ

39500դրամ
79էջ
Մագիստրոսական թեզ

Ինչպես բազմաթիվ այլ երկրներում, Հայաստանի Հանրապետությունում նույնպես հասարակությունն այսօր բարեփոխման փուլ է թևակոխել և փորձում է կառուցել մի պետություն, որտեղ …

ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

37500դրամ
75էջ
Մագիստրոսական թեզ

Ժամանակակից պայմաններում ցանկացած կազմակերպության գործունեության արդյունավետությունն ամենից առաջ կախված է գլխավոր ռեսուրսի` կադրերի արդյունավետ կառավարումից: Ժամանակակից կառավարումը կազմակերպությունների հիմնական կառուցվածքում …

ԷԼԵԿՏՐԱԷՆԵՐԳԵՏԻԿ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՄԱՐՏԱՀՐԱՎԵՐՆԵՐԸ ԵՎ ԵՐԿԱՐԱԺԱՄԿԵՏ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ

39500դրամ
79էջ
Մագիստրոսական թեզ

Ներկայում էներգառեսուրսների ապահովումը ցանկացած երկրի տնտեսության համար դարձել է ժամանակի հրամայական։ Բացի այդ, պետք է նշել, որ մարդու կյանքի և …

ՀՀ մտավոր սեփականության օբյեկտների ստեղծման, պաշտպանության և առևտրայնացման հիմնախնդիրները

48500դրամ
97էջ
Մագիստրոսական թեզ

Մտավոր սեփականության պահպանությունը կարևորագույն պայման է նորարարության համար, խթանում է հետազոտությունների և զարգացումների ինստիտուտի ներդրումը և գիտելիքի տեղափոխումը լաբորատորիայից արտադրություն, …

Ֆինանսական արդյունքների փորձագիտական հետազոտման հիմնախնդիրները Հայկական ծրագրեր ՍՊԸ

42000դրամ
85էջ
Մագիստրոսական թեզ

Տնտեսական վերլուծության կարևորագույն խնդիրներից մեկը ֆինանսական արդյունքների վերլուծությունն ու վերահսկողությունն է: Շուկայական տնտեսության պայմաններում շահույթի ստացումը կազմակերպության գործունեության անմիջական նպատակն …