Ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտներ

1400դրամ
7էջ
Ռեֆերատ

Հաշվետվությունը կազմակերպության անցած ժամանակահատվածի աշխատանքի պայմաններն ու արդյունքները բնութագրող ցուցանիշների համակարգ է: Կազմակերպության հաշվետվությունները անհրաժեշտ են և ներքին կառավարման մարմիններին, …

Ոչ նյութական ակտիվների կազմի, կառուցվածքի և օգտագործման արդյունավետություն

3600դրամ
18էջ
Կուրսային

Ներկայիս շուկայական պայմաններում գոյատևելու և կազմակերպության սնանկացումից խուսափելու համար ֆինանսական վերլուծության շնորհիվ անհրաժեշտ է ժամանակին բացահայտել և վերացնել ֆինանսական գործունեության …

Հաշվապահական փաստաթղթերը և դրանց շրջանառությունը

2600դրամ
13էջ
Կուրսային

Տնտեսական հաշվառման երեք տեսակները ուսումնասիրելիս նշեցինք հաշվապահական հաշվառման փաստաթղթային լինելու պարագան՝ որպես դրա ամենաբնորոշ հատկանիշներից մեկը: Առանց համապատասխան ձևի փաստաթղթի …

Ընթացիկ և ոչ ընթացիկ ակտիվներ

3000դրամ
15էջ
Կուրսային

Ակտիվների խմբավորման հիմնական հատկանիշը դրանց իրացվելիության աստիճանն է, այսինքն` դրամական միջոցների վերածման արագությունը, ըստ որի` ակտիվները ստորաբաժանվում են երկու մեծ …

Ընթացիկ ակտիվների աուդիտի նպատակը

3000դրամ
15էջ
Կուրսային

Աուդիտորի նպատակն է հայտնաբերել և գնահատել խարդախության կամ սխալի հետևանքով առաջացած էական խեղաթյուրումների ռիսկերը ֆինանսական հաշվետվությունների և հավաստման մակարդակներում` կազմակերպության …

Գործառնական վարձակալության հաշվառումը

2600դրամ
13էջ
Կուրսային

Գործառնական վարձակալությունը վարձակալության այնպիսի ձև է, որի դեպքում վարձակալին է փոխանցվում միայն ակտիվի օգտագործման իրավունքը: Հետևաբար, գործառնական վարձակալության հանձնված ակտիվները …

Անհուսալի դեբիտորական պարտք

2400դրամ
12էջ
Կուրսային

Դեբիտորական պարտքերը, որոնց օրենսդրությամբ նախատեսված հայցի վաղեմության ժամկետները լրացել են, ենթակա են դուրս գրման: Դրանց դուրս գրումը իրականացվում է որպես …