Կառավարչական հաշվառման կազմակերպումն ըստ պատասխանատվության կենտրոնների

3200դրամ
16էջ
Կուրսային

Կառավարչական հաշվապահությունը էապես նպաստում է տնտեսավարման ար-դյունքների արդյունավետ վերահսկողությանը, հատկապես երբ կազմակերպում է պատասնախանատվության կենտրոններով հաշվապահություն: Պատասխանատվության հաշվապահությունը համակարգ է, …

Կայուն իրական աշխատավարձը և սպասման գործազրկությունը

2600դրամ
13էջ
Կուրսային

Շուկայական տնտեսության պետական կարգավորման գործում կարևոր նշանակություն ունեն բնակչության զբաղվածության խնդիրները, որոնց հաջող լուծման համար անհրաժեշտ է բնակչության՝ որպես հասարակության …

Դեբիտորական պարտքերի շրջանառելիության վերլուծությունը

2600դրամ
13էջ
Ռեֆերատ

Արդյունավետ կառավարչական որոշումներ ընդունելու և տնտեսական միջավայրի վրա, որում գործունեություն է ծավալում կազմակերպությունը, դրանց ազդեցությունը գնահատելու համար անհրաժեշտ է մշտապես …

Ոչ ընթացիկ ոչ նյութական ակտիվների հաշվառու

6600դրամ
33էջ
Կուրսային

Կազմակերպությունների ոչ ընթացիկ ակտիվների մեջ զգալի տեղ ունեն ոչ նյութական ակտիվները: Ոչ նյութական ակտիվները ֆիզիկական հատկանիշներ չունեցող երկարաժամկետ օգտագործման ակտիվներ …

Հարկային գործակալի միջոցով տարեկան եկամուտներից եկամտային հարկի հաշվարկ

2600դրամ
13էջ
Կուրսային

Հայաստանի Հանրապետությունում եկամտային հարկ վճարողներ են համարվում Հայաստանի Հանրապետության ռեզիդենտ և Հայաստանի Հանրապետության ոչ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձինք, այդ թվում` անհատ …