Հիմնական միջոցների օգտագործման, ֆինանսական կայունության վերլուծությունը

2600դրամ
13էջ
Կուրսային

Հիմնական միջոցների օգտագործման արդյունավետու­թյան մակարդակի առավել ընդհանարացնող ցուցանիշը շահութա­բերու­թյունն է, որը ցույց է տալիս միավոր հիմնական միջոցին բաժին ընկնող զուտ …