Տնտեսության էկոլոգացման հիմնական ուղղությունները

2600դրամ
13էջ
Կուրսային

Տնտեսության էկոլոգացման ուղղություններն են այլընտրանքային տարբերակները (մակրոտնտեսական և ճյուղային մակարդակով), սակավաթափոն և ռեսուսախնայող տեխնոլոգիաները (առանձին ձեռնարկություների, մարզերի և համայնքների մակարդակով) …

Մարդածին աղտոտումը և դրա հետևանքները

2600դրամ
13էջ
Կուրսային

Ըստ բնական միջավայրի վրա ունեցած ազդեցության աղտոտող նյութերը բաժանվում են երկու հիմնական խմբի՝ ֆիզիկական և քիմիական: Աղտոտիչների ազդեցության էկոլոգիական հետևանքները …

ՀՀ բնական ռեսուրսները, բնօգտագործման և բնապահպանության հիմնախնդիրները

3400դրամ
17էջ
Կուրսային

Բնական  ռեսուրսներ` բնական միջավայրի բաղադրամասերն են, որոնք շրջապատում են մարդուն և գործածվում են հասարակական արտադրության պրոցեսում, մարդու և հասարակության նյութական …

Հայաստանի կենսաբազմազանության վրա ազդող գործոնները

3200դրամ
16էջ
Կուրսային

Բնակմիջավայրերի փոփոխությունը, ներառյալ դեգրադացումը և ֆրագմենտացիան, կենսաբազմազանության կորստի հիմնական պատճառներն են: Ֆլորայի և ֆաունայի համար բնակության միջավայրեր հանդիսացող էկոհամակարգերի քայքայումը …

Լճաշենի հնադարյան բնակատեղ

1200դրամ
6էջ
Ռեֆերատ

Հնագույն ժամանակներում մարդուն որպես կացարան են ծառայել բնական և ապա` արհեստական այրերը, որոնցով հարուստ է Սևանի ավազանը` Լճափ, Աղկալա, Հերի …