Ոռոգման էկոլոգիական հիմնախնդիրները

1800դրամ
9էջ
Ռեֆերատ

Էկոլոգիական հիմնախնդիրները մարդու կողմից բնության օրենքների, սկզբունքների անբավարար ճանաչողության և չկանոնակարգված բնօգտագործման հետևանք են: Գյուղատնտեսական արտադրությունը, որը բնական միջավայրի վերափոխման …

Հողերի աղակալումը

3400դրամ
17էջ
Կուրսային

Թեմայի արդիականությունը: Հողերի աղտոտումը այսօր համարվում է աշխարհի ամենակարևոր բնապահպանական խնդիրներից մեկը:  Այս մեծ խնդիրը հարյուրից ավելի երկրներում կա:  Աղային …

Հանքարդյունաբերության գործունեության ազդեցությունը

2800դրամ
14էջ
Կուրսային

Շրջակա միջավայրի պահպանության, ռացիոնալ բնօգտագործման և կայուն զարգացման ռազմավարության շրջանակներում գիտական շրջանառության մեջ է մտել նոր` «էկոլոգիական անվտանգություն» հասկացությունը: Տնտեսական …

Կենսոլորտը և նրա բաղադրիչները

1800դրամ
9էջ
Ռեֆերատ

Կենսոլորտն այն ոլորտն է, որի կազմությունը, կառուցվածքը և էներգիայի ու նյութի փոխանակությունը  պայմանավոևբած են օրգանիզմների գործունեությամբ: Ընդգրկում է կենդանի օրգանիզմների …

Խաղողագործության արտադրության մասնագիտացում ու սորտատեղաբաշխումն Արմավիրի մարզում

1200դրամ
6էջ
Ռեֆերատ

ՀՀ խաղողագործական հիմնական տարածքները գտնվում են կիսաանապատների և չոր տափաստանային գոտում: Այստեղ տարածված են լեռնային գորշ և լեռնաշագանակագույն հողերը: Հողային …

Բնության պահպանության մեխանիզմը

2600դրամ
13էջ
Կուրսային

Մարդկության պատմության ընթացքում հասարակության դանդաղ զարգացումը հնարավորություն է տվել մարդուն հիմնականում օգտագործելու վերականգնվող բնական ռեսուրսները: Սակայն, գնալով ավելի ու ավելի …