Ֆինանսների հասկացությունը, դերը և նշանակությունը հասարակության կյանքում

5000դրամ
25էջ
Կուրսային

Հասարակության կյանքում ապրանքադրամական հարաբերությունների առաջացումը և պետության գոյությունը այն նախապայմաններն են, որոնց հիմքի վրա ձևավորվել են ֆինանսական հարաբերություններն ու ֆինանսները. …

ՀՀ արդյունաբերության զարգացումը

2400դրամ
12էջ
Կուրսային

Հասարակական արտադրության արդյունավետությունը պայմանավորված է տնտեսության իրական հատվածի և դրա ճյուղերի զարգացման հնարավորությունների օգտագործմամբ։ Ուստի արդյունաբերության բնագավառում վարվող տնտեսական քաղաքականությունը …

Ֆինանսական վերահսկողության հասկացությունը, տեսակները և ձևերը

3800դրամ
19էջ
Կուրսային

Ցանկացած հասարակության մեջ, որտեղ գոյություն ունեն ապրանքադրամական հարաբերություններ, օբյեկտիվորեն անհրաժեշտություն է համարվում ֆինանսական վերահսկողությունը: Շուկայական տնտեսությանը բնորոշ ազատ տնտեսվարման արդյունավետ …

Ֆինանսական ռեսուրսներ, դինամիկ ծրագրավորում

4000դրամ
20էջ
Կուրսային

Շուկայական հարաբերությունների խորացմանը զուգընթաց նորանկախ երկրներում ֆինանսական ռեսուրսների ձևավորման և օգտագործման խնդիրները ստացել են նոր որակ և բովանդակություն: Տնտեսական գործունեության …

Ֆինանսական շուկայի հիմնական բաղադրիչները

3800դրամ
19էջ
Կուրսային

Տնտեսավարման ներկա պայմաններում արտադրության և սպառման միջև ընկած է մի հսկայածավալ ոլորտ՝ յուրահատուկ օրինաչափությունների, ենթակառույցների, ինստիտուցիոնալ կառույցների, մասնակիցների և շրջանառող …

Ֆինանսական շուկայի հատվածավորումը

3800դրամ
19էջ
Կուրսային

Աշխատանքում ներկայացված է ֆինանսական շուկայի, դրա հատվածների էությունը, կառուցվածքն ու նշանակությունը տնտեսության մեջ, ինչպես նաև ՀՀ ֆինանսական շուկայի, մասնավորապես բանկային …

Ֆինանսական կանխատեսումը որպես ֆինանսական կառավարման գործիք

3000դրամ
15էջ
Կուրսային

Պլանավորումը և կանխատեսումը կարևորագույն միջոց են տնտեսական ու սոցիալական գործընթացների ստեղծագործական կառավարման համար: Դրանք օգտագործվում են հիմնականում տնտեսության զարգացման գործում …

Ֆինանսական լծակն ու դրա հայեցակարգերը

4000դրամ
20էջ
Կուրսային

Ֆինանսական կայունության մակարդակը բնութագրող ցուցանիշների մեջ առավել ընդհանրական ցուցանիշը ֆինանսական լծակի գործակիցն է: Մնացած ցուցանիշները այս կամ այն չափով որոշում …

Ֆինանսական իրավունքի տեղը ՀՀ իրավունքի համակարգում

2600դրամ
13էջ
Կուրսային

Հայաստանի Հանրապետության իրավագիտության ժամանակակից խնդիրներից է ֆինանսական իրավունքի առարկայի հասկացության լուսաբանումը: Կարևոր է, որ ուսումնասիրության ոլորտում առաձնացվի և իրավունքի տեսության …