Ուղղակի հարկերի բնութագիրը

3200դրամ
16էջ
Կուրսային

Ուղղակի հարկերը սահմանվում են ելնելով հարկատուի անմիջական տնտեսական գործունեության արդյունքներից: Այսինքն, այդ հարկատեսակների գծով հարկային հարաբերությունները պետության և հարկ վճարողների …

ՀՀ-ում կիրառվող անշարժ գույքի հարկ

3200դրամ
16էջ
Կուրսային

Համաձայն 2016թ.-ի ընդունված հարկային օրենսգրքի Անշարժ գույքի հարկը հարկ վճարողներին սեփականության իրավունքով պատկանող հարկման օբյեկտ համարվող անշարժ գույքի համար սահմանված …

ՀՀ-ում կիրառվող արտոնագրային հարկը

2600դրամ
13էջ
Կուրսային

Արտոնագրային վճարը oրենքով uահմանված չափերով և ժամկետներում օրենքով նախատեսված գործունեություն իրականացնող անձանց համար եկամտահարկին (շահութահարկին) և ավելացված արժեքի հարկին փոխարինող …

Հարկային վերահսկողություն

2400դրամ
12էջ
Կուրսային

Հարկային վերահսկողության ձևերի մեջ ստուգումները առաջատար դիրք են գրավում իրենց գործուն լինելով, արդյուն ավետությամբ և իրավական հետևանքների համապատասխան նշանակությամբ: Հարկային …