ՀՀ Սահմանադրական դատարանի և այլ պետական մարմինների ու պաշտոնատար անձանց կառուցակարգային փոխհարաբերությունների ընդհանուր բնութագիրը և իրավական հիմքերը

1400դրամ
7էջ
Ռեֆերատ

Պետական իշխանության մյուս մարմինների հետ Սահմանադրական դատարանի փոխհարաբերակցության առանձնահատկությունները պայմանավորված են Սահմանադրական դատարանի առանձնահատուկ դերով ու կարևորությամբ: ՀՀ Սահմանադրական դատարանը …

Ժառանգումն ըստ կտակ

3200դրամ
16էջ
Կուրսային

Ժառանգման հիմքերը սահմանվում են ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 1185-րդ հոդվածով: Մասնավորապես, ըստ սույն հոդվածի՝ ժառանգությունը կատարվում է ըստ կտակի և ըստ …

Դատական գործով վարչական պատասխանատվության ենթարկելու մասին գործերի վարույթ

1400դրամ
7էջ
Ռեֆերատ

Դատական գործերով պատասխանատվության ենթարկելու վարչական վարույթը կանոնակարգվում է ՀՀ Սահմանադրությամբ, վարչական դատավարության, դատական օրենսգրքերով և այլն: Վարչական պատասխանատվության ենթարկելու վերաբերյալ …

ՀՀ Ազգային ժողովը

3800դրամ
19էջ
Կուրսային

Խորհրդարանական հանրապետություններում պետության գլուխը նախագահն է, ով ընտրվում է կամ պառլամենտի, կամ էլ ընդլայնված մարմնի կողմից: Օրինակ Հունաստանում պառլամենտն է …

Աշխատանքի ընդունման փորձաշրջանը և դրա իրավական կարգավորման առանձնահատկությունները

3200դրամ
16էջ
Կուրսային

Փորձաշրջանի սահմանումը հանդիսանում է գործատուի իրավունք: Փորձաշրջանի սահմանման հնարավորությունը աշխատակիցների առանձին կատեգորիաների համար կարող է սահմանափակվել Աշխատանքային օրենսդրությամբ (ԱՕ), այլ …

Քաղաքացիական ծառայության դադարումը, քաղ․ ծառայության պաշտոնից ազատելը, լիազորությունները դադարեցնելը

2000դրամ
10էջ
Կուրսային

«Քաղաքացիական ծառայության մասին» ՀՀ օրենքի 1 հոդվածի համաձայն. «Սույն օրենքով կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետությունում քաղաքացիական ծառայության կազմակերպման, քաղաքացիական ծառայության պաշտոնների …

Փրկարար ծառայության մասին ՀՀ օրենքը անձնակազմի կառավարման տեսակետից

3200դրամ
16էջ
Կուրսային

Կառավաչական գործունեության յուրահատուկ տեսակը, որի օբյեկտը աշխատողների կոլեկտիվն է (անձնակազմը), ստացել է անձնակազմի կառավարում անվանումը: Որպես անձնակազմի կառավարման նպատակներ կարող …

Սահմանադրական վերահսկողություն և սահմանադրական մշտադիտարկում, փոխհարաբերակցությունը և էության դրսևորումը

2800դրամ
14էջ
Կուրսային

Ինչով են տարբերվում «սահմանադրական վերահսկողություն» և «սահմանադրական մշտադիտարկում» հասկացությունները: Կարծում ենք, որ սահմանադրական վերահսկողության համակարգը, որի հիմնական օղակներից է դատական …