Մեթոդաբանություն, մեթոդ և մեթոդիկա հասկացությունների բնութագրերը

3400դրամ
17էջ
Կուրսային

Արդյունավետ գիտամանկավարժական գործունեության  համար  շատ անհրաժեշտ  է հոգեբանամանկավարժական  խոհամտությունը, հետազոտության հստակությունն  ու օբյեկտիվությունը, սեփական փորձարարական կարողությունների խիստ և օբյեկտիվ գնահատում, …

Զարգացնող ուսուցման տեխնոլոգիա

2600դրամ
13էջ
Կուրսային

Ժամանակակից մանկավարժական գործընթացի կազմակերպմանն առաջադրվող նոր խնդիրների լուծման նպատակով տարբեր որոնողական աշխատանքներ են իրականացվում, որոնք ուղղված են նոր մեթոդների, ուսումնադաստիարակչական …

Բնությունը որպես պատկերավորման միջոց հայկական ժողովրդական երգերում

3200դրամ
16էջ
Կուրսային

Լեզվի պատկերավորման միջոցները սովորաբար բաժանվում են երկու խմբի` այլաբերություններ (տրոպ) և բանադարձումներ (ֆիգուրա): «Այլաբերությունները բառային միավորներ են, որոնք կառուցվում են …

Անձի զարգացման վրա ազդող գործոնները

3200դրամ
16էջ
Կուրսային

Անձի զարգացումը նրա մտավոր, բարոյական և ֆիզիկական զարգացումն է, որն առնչվում է նրա արժեքային կողմնորոշումների ձևավորման գործընթացին: Վերջինս ուսումնական գործընթացի …