Մանկավարժական տեխնոլոգիաների դասակարգումը

2600դրամ
13էջ
Կուրսային

Մանկավարժական տեխնոլոգիան գիտականորեն ծրագրված և արդյունավետության երաշխիքներ տվող գործողություններ են: Հարկ է նկատի ունենալ, որ «մանկավարժական տեխնոլոգիա» հասկացությունը նշանակում է …

Կրտսեր դպրոցականների էկոլոգիական դաստիարակությունը հանրակրթական դպրոցում

4000դրամ
20էջ
Կուրսային

Բնապահպանական խնդիրների լուծման համար բավարար չէ բնօգտագործման գործընթացների իրավական և տնտեսական կարգավորումը, այլ անհրաժեշտ է մարդկային գործունեության մեջ նոր արժեքա-նորմատիվային …

Կարդալու կարողությունների ձևավորման հնարները Կարդալու որակական հատկանիշները

4600դրամ
23էջ
Կուրսային

Անառարկելի է, որ ընթերցանությունը գիտելիքների ձեռք բերման, բազմակողմանի զարգացման, բառապաշարի հարստացման հիմնական աղբյուր է: Կարդալու միջոցով հարստանում ու զարգանում են …

Զանգվածի և նրա միավորների ուսուցման մեթոդիկան

4200դրամ
21էջ
Կուրսային

Մաթեմատիկայի դպրոցական դասընթացը ունի բավականին լայն հնարավորություններ տարբեր մեթոդների, տեխնոլոգիաների և ուսուցման միջոցների կիրառության համար: Խճանկարի մեթոդի կիրառությունը բավականին մեծ …

Արտադասարանական ընթերցանություն, կազմակերպման հնարները, փուլերը, գնահատման նորմերը

5000դրամ
25էջ
Կուրսային

Ընթերցանության նկատմամբ հետաքրքրության դաստիարակությունը մեծապես պայմանավորված է կարդալու կարողության ձևավորմամբ և հանդիսանում են արդիական խնդիր ազգի գրական ժառանգության ուսումնասիրման հարցում: …

Ամբողջի բաժանումը մասերի, ուսուցման փուլերն ու եղանակները

2600դրամ
13էջ
Կուրսային

Մաթեմատիկայի տարրական ուսուցման մեթդիկայի վրա ընդգծված ազդեցություն են ունենում մանկավարժական հոգեբանության հետազոտությունների արդյունքները: Հոգեբանության հետազոտություններն ուսուցչին օգնում են մաթեմատիկայի ուսուցման …

Մեթոդաբանություն, մեթոդ և մեթոդիկա հասկացությունների բնութագրերը

3400դրամ
17էջ
Կուրսային

Արդյունավետ գիտամանկավարժական գործունեության  համար  շատ անհրաժեշտ  է հոգեբանամանկավարժական  խոհամտությունը, հետազոտության հստակությունն  ու օբյեկտիվությունը, սեփական փորձարարական կարողությունների խիստ և օբյեկտիվ գնահատում, …