Օտարկերկրյա ներդրումների իրավական կարգավորում

4500դրամ
22էջ
Կուրսային

Ներկայումս ցանկացած տնտեսական համակարգին բնորոշ է ներդրումային շարունակական գործունեություն՝ կապված լրացուցիչ ռեսուրսների ներգրավման և առկա հնարավորությունների առավել արդյունավետ օգտագործման եղանակների …

Միջազգային առևտրի էությունը, կառուցվածքը և դրա վրա ազդող գործոնները

2300դրամ
11էջ
Կուրսային

Միջազգային ապրանքային շուկաների գործունեությունը ինքնագլուխ երևույթ չէ և կարգավորվում է միջազգային առևտրայի կազմակերպությունների և միջազգային համաձայնագրերի հիման վրա: Ապրանքների միջազգային …

ՀՀ մասնակցությունը տեխնոլոգիաների համաշխարհային շուկային

3000դրամ
14էջ
Կուրսային

Հասարակության ինֆորմատիզացիայի նպատակը ամբողջ քաղաքակրթության ինտեգրալային ինտելեկտի ստեղծումն է, որը ունակ է կանխատեսել և ղեկավարել մարդկության զարգացումը: Այսպիսի հասարակությունում կրթական …

Համաշխարհային տնտեսության կառուցվածքը և աշխարհի երկրների դասկարգման ցուցանիշները

1600դրամ
8էջ
Կուրսային

Պատմությունը ցույց է տալիս, որ համաշխարհային տնտեսությունը միշտ օբյեկտիվորեն ներկայացել է որպես խորը սոցիալ-տնտեսական հակասությունների և սուր մրցակցային պայքարի հասունացման …

Անցումային տնտեսություն ունեցող երկրների դերը համաշխարհային տնտեսության մեջ

2400դրամ
12էջ
Կուրսային

Ժամանակակից համաշխարհային տնտեսության ձևավորումն օբյեկտիվորեն պայմանավորված է արտադրության և աշխատանքի միջազգային բաժանման զարգացման օրինաչափություններով, վերարտադրության ամբողջական գործընթացին ավելի մեծ թվով …

Տնտեսական քաղաքականության ազդեցությունը վճարային հաշվեկշռի վրա

2400դրամ
12էջ
Կուրսային

Երկրի բազմաբնույթ արտաքին տնտեսական գործառնություններն իրենց արտացոլումն են գտնում մի հաշվեկշռային հաշվարկում, որն ընդունված է անվանել վճարային հաշվեկշիռ: Արժույթի միջազգային …

Վճարային հաշվեկշռի հաշվեմնացորդի հավասարեցման Քեյնսյան և դասական մոտեցումներ

4200դրամ
21էջ
Կուրսային

Համաշխարհային տնտեսության զարգացման արդի պայմաններում, երբ անընդհատ խորանում և ծավալվում են գլոբալացման երևույթները, ակտիվանում է աշխատանքի և կապիտալի միջազգային շարժը, …

Համաշխարհային առևտրի բնութագիրը, բնորոշումը

4400դրամ
22էջ
Կուրսային

Միջազգային առևտրային հարաբերությունների գործնական իրացումն արդիական է դարձնում այնպիսի գիտելիքների ստացումը, առանց որոնց առևտրային որևէ գործարք իրական հաջողություններ չի կարող …