Փոխառության պայմանագրի կնքումը և կատարումը

4000դրամ
20էջ
Կուրսային

Պայմանագիրը` որպես փոխհարաբերության սուբյեկտների վարքագիծը կանոնակարգող ունիվերսալ իրավական ձև, հազարամյակներ կիրառվելով տարբեր հասարակարգերում և տնտեսավարման պայմաններում, աներկբայորեն ապացուցել է տարաբնույթ …

Սերվիսային գործունեության սոցիալ-մշակութային առանձնահատկությունները

6900դրամ
23էջ
Կուրսային

Գործունեության ամենատարածված տեսակներից մեկը ծառայությունների մատուցումն է: Դեռ հին ժամանակներում գոյություն ունեին մարդիկ և ընկերություններ կամ առանձին կազմակերպություններ, որոնք մասնագիտորեն …

Նեոմարքսիստական ուղղություն

2400դրամ
12էջ
Ռեֆերատ

Ռադիկալիզմի տեսությունը մարքսիստական հարացույցի (պարադիգմա) և դրա վարիացիաների ամբողջությունն է, այդ թվում նաև նեոմարքսիզմի: Ռադիկալիզմ անվանվում է այն պատճառով, որ …

Կապիտալի միգրացիայի սոցիալ — տնտեսական հետևանքները արտահանող, ներմուծող երկրներում

3200դրամ
16էջ
Ռեֆերատ

Կապիտալի միջազգային շարժը կամ միգրացիան կապիտալի տեղաբաշխումն ու գործառնությունն է երկրի սահմաններից դուրս: կապիտալի միջազգային շարժը ակտիվորեն սկսել է զարգանալ …

Առևտրային գովազդ և սպառողի վարք

1800դրամ
9էջ
Ռեֆերատ

Գովազդային հոլովակները, պաստառներն ու վահանակները միշտ ուշադրության են արժանանում։ Շատերը նույնիսկ մտապահում են որոշ գովազդներ, ոմանք էլ պարզապես նայում անցնում …

Նոր ապրանքի և ծառայության օպտիմալ ընտրության մեթոդները և մոդելները

5600դրամ
28էջ
Կուրսային

Սպառողների պահանջմունքների արագ փոփոխության, տեխնոլոգիաների մշտական կատարելագործման և մրցակցության ուժգնացման հետևանքով մեծանում է ապրանքային անվանացանկի հաճախակի նորացման անհրաժեշտությունը: Սպառողներն անընդհատ …

Զբաղվածության պետական ծրագրերի դերը միջազգային աշխատաշուկայում

2200դրամ
11էջ
Կուրսային

Զբաղվածության պետական ծրագրերի դերը միջազգային աշխատաշուկայում կարևորվում է նրանով, որ այստեղ մեծ նշանակություն ունի միջազգային մակարդակով որակյալ կադրեր նախապատրաստելը, տվյալ …