Վարչական դատարանի դատական ակտերի վերանայումը նոր կամ նոր երևան եկած հանգամանքներով

1800դրամ
9էջ
Ռեֆերատ

Ընդհանրապես, ավանդաբար վարչական արդարադատության տակ հասկացվում է օրենքով սահմանված դատավարական կարգով կոնկրետ վեճի նկատմամբ իրավունքի նորմի կիրառումը, այդ վեճի մասնակիցների …

Վարչական պատասխանատվություն

4200դրամ
21էջ
Կուրսային

«Վարչական պատասխանատվությունը» վարչական իրավունքի ճյուղի կարևորագույն ինստիտուտներից և բաղադրիչներից է: Վերջինիս համակողմանի ուսումնասիրության համար նախապայմաններ են հանդիսանում ոչ միայն այն …

Հասարակական միավորումը որպես վարչական իրավունքի սուբյեկտ

4200դրամ
21էջ
Կուրսային

Ժամանակակից հասարակությունների քաղաքական կյանքում քաղաքացիների համընդհանուր շահերն ու պահանջմունքները չեն կարող իրացվել միայն պետական իշխանության ինստիտուտների կամ քաղաքական կուսակցությունների միջոցով: …

Հանրային վարչարարություն իրականացնող մարմինները

4600դրամ
23էջ
Կուրսային

Իրավունքի տեսության կողմից լայն քննարկումների առարկա է հանդիսանում «հանրային վարչարարություն իրականացնող մարմիններ» հասկացությունը: Տվյալ հասկացությունն իրավունքի տեսության տոեսանկյունից քննարկվում է …