Եվրոյի գոտու գործունեության առանձնահատկությունները և հիմնական խնդիրները

Գին՝ 12000դրամ
Էջերի քանակ՝ 24էջ
Աշխատանքի տեսակ՝ Վերլուծություն
Աշխատանքի ID` 1094

Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. Եվրամիության ֆինանսական համակարգը
1.1. Միասնական եվրոպական արժույթի ստեղծման պատմական ակունքները
1.2. Եվրամիության ֆինանսական համակարգի ձեվավորումը և զարգացումը
1.3. Եվրամիության տնտեսական եվ արժութային միության ստեղծումը
Գլուխ 2. Եվրոգոտու երկրների դասակարգումը՝ ըստ մաաստրիխտյան չափանիշների
2.1. Մասստրիխտայան պայմանագրի հիմնական պահանջների վերլուծությունը և դասակարգումը
2.2. Եվրոգոտու երկրների պարտքային ճգնաժամի առաջացման պատճառները
2.3. Եվրոյի ճգնաժամը և դրա հաղթահարման ուղիները
Եզրակացություն

Հատված

Եվրոմիության ձևավորումից ի վեր, մասնակից պետությունների տնտեսական հաջողությունները չէին կարող դուրս մնալ մնացած երկրների ուշադրությունից: Անցյալ դարի 60-ական թթ. Լատինական Ամերիկայում, Հարավարևելյան Ասիայում և Մերձավոր Արևելքում սկիզբ առած ինտեգրման գործընթացները մինչև այսօր դուրս չեն եկել մաքսային միություններին և ազատ առևտրային գոտիներին բնորոշ գործունեության շրջանակներից: Տարածաշրջանային ինտեգրման աշխարհագրությունն ավելի ընդլայնվեց 1990-ական թթ. սոցիալիստական համակարգի փլուզման և այդ համակարգի երկրների շուկայական կողմնորոշման վերադիրքավորումից հետո:
Ներկայումս գոյություն չունի որևէ տարածաշրջան, որտեղ հարևան երկրների միջև տնտեսական համագործակցությունը չընթանա ինտեգրման ռազմավարության տրամաբանությանը համահունչ: Այնուհանդերձ, դրանց գերակշռող մասի համագործակցությունը առայժմ սահմանափակվում է համաձայնագրի կողմերի ամենամյա հանդիպումներով, որտեղ քննարկվում են ապագա գործողությունների ծրագրերը, սակայն մասնակից պետությունները ինտեգրման շոշափելի արդյունքներ դեռևս չեն գրանցում: Ներկայումս տարածաշրջանային ինտեգրումը կարող է, որոշ չափով, փոխհատուցել առևտրային բանակցությունների «Ուրուգվայական ռաունդի» արդյունքների իրացման գործում ոչ բավարար առաջադիմությունը:

Գրականության ցանկ

1. Башкатова Т.А. Западноевропейская интеграция. Финансовый аспект. М.: Финансы и статистика, 1988 էջ 39
2. Европейский Союз: прошлое, настоящее, будущее. М., 1994-1996. Т.1. Договоры, учреждающие Европейские сообщества (ЕОУС, ЕЭС, Евратом. Т.2. Единый европейский акт. Договор о Европейском Союзе.
3. Financial Regulation of 21 December 1977 applicable to the general budget of the European Communities. Official Journal of the European Communities. L 356. Brussels. 31.12.1977.
4. Независимая газета. 22. 03.2002.
5. Европейский Союз на пороге 21века, выбор стратегии развития, М.2001, էջ.461.
6. С. Глинкина, Накануне вступления в Евросоюз// Современная Европа, 2001, N3, էջ. 45.
7. Герчикова И.Н., Международные экономические организации, Москва, АО «Консалтбанкир», 2000, էջ. 206.

Պատվիրել/