Արդարադատության սկզբունքների հասկացություն համակարգը

Գին՝ 4000դրամ
Էջերի քանակ՝ 20էջ
Իրավագիտություն
Աշխատանքի տեսակ՝ Կուրսային
Աշխատանքի ID` 12222

Բովանդակություն

Ներածություն
1. Արդարադատության հասկացությունը, առանձնահատկությունները և սկզբունքները
2. Դատարանների կողմից արդարադատության իրականացումը, դատարանի օրինականության, կոմպետենտության և անկողմնակալության ապահովումը
Եզրակացություն

Հատված

Այս աշխատանքի հատվածը անհասանելի է։

Գրականության ցանկ

1. ՀՀ Սահմանադրություն
2. ՀՀ Դատական օրենսգիրքГуценко К.Ф., Ковалев М.А. Правоохранительные органы. М., 1998.
3. Правоохранительные органы в СССР: Учебник для вузов/ Под ред. В.М. Семмёнова. М., 1990.
4. Правоохранительные органы: Сборник законов. Кн. 1.М., 1994
5. Скитович В.В. Судебная власть и принцип разделения властей // Вестник МГУ. 1993. №3.с. 20
6. Ершов В.В. Халдеев Л.С. Проблемы рассмотрения уголовных дел судом присяжных // Государство и право. 1994. № 2. С. 75.
Պատվիրել/