Ոչ պարենային ապրանքների պահպանումը կենսաբանական վնաս հասցնող ագենտների ներգործությունից

Գին՝ 3600դրամ
Էջերի քանակ՝ 18էջ
Ապրանքագիտություն
Աշխատանքի տեսակ՝ Կուրսային
Աշխատանքի ID` 12225

Բովանդակություն

Ներածություն
1. Ոչ պարենային ապրանքների ապրանքագիտական բնութագիրը և դասակարգումը
2. Ոչ պարենային ապրանքների պահպանումը կենսաբանական վնաս հասցնող ագենտներից
Եզրակացություն

Հատված

Այս աշխատանքի հատվածը անհասանելի է։

Գրականության ցանկ

1. Սարատիկյան Ս. «Ապրանքագիտության տեսության համառոտ դասընթաց »: ՈՒս. ձեռնարկ. Երևան, 2007թ:
2. “Товароведение хозяйственных товаров-2” -подредакции В.Ф. Леженинна, Москва “Экономика” 1984г.
3. “Товароведение производственных товаров”, изд. Экономика, 1983г., Москва
4. «Հայկական սովետական հանրագիտարան», Երևան 1983թ.:
Պատվիրել/