Մարմնամարզությունը ըստ տարիքային խմբերի

Գին՝ 11500դրամ
Էջերի քանակ՝ 23էջ
Մանկավարժական հետազոտությունների մեթոդաբանություն
Աշխատանքի տեսակ՝ Այլ աշխատանք
Աշխատանքի ID` 12285

Բովանդակություն

Ներածություն

Պարագրաֆներ/մասեր

Եզրակացություններ, առաջարկություններ

Օգտագործված գրականության ցանկ

Հավելվածներ 

Հատված

Այս աշխատանքի հատվածը անհասանելի է։

Գրականության ցանկ

  1. Գրիգորյան Վ. Հ. Հոգեֆիզիոլոգիա. – Եր.: Երևանի համալս. հրատ., 2007
  2. Ղազարյան Ֆ.Գ., Գրիգորյան Ա..Ա. Ֆիզիկական դաստիարակության տեսություն Երևան. – 1997թ.
  3. Ղազարյան Ֆ.Գ.` Սպորտային պատրաստության հիմունքներ, Երևան, 1993
  4. Лотоненко А.В., Е.А.Стеблецов. Физическая культура и ее виды в реальных потребностях студенческой молодежи. Т.и П. Ф.К. Москва. 1996.
  5. Матвеев. Теория и методика физической культуры. – М.,1983г.
Պատվիրել/