Հանրային ծառայողների հիմնական սկզբունքները

Գին՝ 1600դրամ
Էջերի քանակ՝ 8էջ
Պետական և քաղաքացիական ծառայություն
Աշխատանքի տեսակ՝ Ռեֆերատ
Աշխատանքի ID` 12535

Բովանդակություն

Ներածություն

Հանրային ծառայության հիմնական սկզբունքները

Եզրակացություն

Գրականության  ցանկ

Հատված

Այս աշխատանքի հատվածը անհասանելի է։

Գրականության ցանկ

  1. «Հանրային ծառայության մասին» ՀՀ օրենք
  2. ՀՀ Սահմանադրության մեկնաբանություններ: Գ.Գ. Հարությունյան, Ա.Գ. Վաղարշյան ընդհանուր խմբագրությամբ, Երևան, «Իրավունք», 2010
  3. «Հանրային ծառայության զարգացման արդի հիմնախնդիրները», Եզեկյան Ա.Ռ., Երևան, 2017
  4. «Հանրային (համայնքային) ծառայության իրավական կարգավորումը Հայաստանի Հանրապետությունում», Մանուկյան Ս.Ս., Երևան, 2018
  5. «Հանրային ծառայության տեսա-գործնական հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում», Եզեկյան Ա․Ռ․, 2018
  6. ….
Պատվիրել/