Ազգային և Պատմական իրակությունների թարգմանությունը Ալեքսեյ Տոլստոյի «Պյոտոր 1-ին» վեպի հայերեն տարբերակում

Գին՝ 9500դրամ
Էջերի քանակ՝ 19էջ
Աշխատանքի տեսակ՝ Վերլուծություն
Աշխատանքի ID` 1255

Բովանդակություն

Ներածություն
Ազգային և Պատմական իրակությունների թարգմանությունը Ալեքսեյ Տոլստոյի «Պյոտոր 1-ին» վեպի հայերեն տարբերակում
Եզրակացություն

Հատված

Այս աշխատանքի հատվածը անհասանելի է։

Գրականության ցանկ

1. Իսահակյան Ավ., «Թարգմանության արդիականությունը», Պոեզիայի ապագան թարգմանության միջոցով, Միջազգային գիտաժողով, Երևան, 2003:
2. Մովսիսյան Ա., Անհամարժեք բառապաշար, իրակություններ…….
3. Ջահուկան Գ., Աղայան Էդ., Հայոց լեզու, 1-ին մաս, Ա պրակ, Երևան, 1980:
4. Տոլստոյ Ա., Պյոտր Առաջին, թարգմ. Ա. Հովհաննիսյանի, Երևան, 1987:
5. Քամալյան Ա., Թարգմանչական սխալների հիմնական պատճառները, «Բանբեր Երևանի համալսարանի», Երևան, 2013, N2 140.2:
6. Քամալյան Ա., Փոխառություն, օտարաբանություն և էկզոտիզմ, «Բանբեր Երևանի համալսարանի», Երևան, 2015, N2(17):
7. Берков В., Вопросы двуязычной лексикографии, М., 1973.
8. Влахов С., Флорин С., Непереводимое в переводе, М., 1986.
9. Соболев Л., Пособие по переводу с русского языка на французкий, М., 1952.
10. Федоров А., Основы общей теории перевода, М., 1983.
11. Флорин С., Муки переводческие, М., 1983.

Պատվիրել/